Asociace hvězdáren a planetárií

20. března 2007

Stanovy Sdružení hvězdáren a planetárií

V zájmu rozvoje astronomie se ustavuje Sdružení hvězdáren a planetárií (dále jen "sdružení"), které se řídí těmito stanovami:


Základní ustanovení

Článek 1
Sdružení vzniká podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružuje hvězdárny a planetária (včetně soukromých hvězdáren a pozorovatelen) a další právnické osoby, jež mají zájem podílet se na činnosti sdružení plněním úkolů uvedených v článku 5. Sdružení je právnickou osobou, zastoupenou funkcionáři sdružení podle článku 21.

Článek 2
Sídlem sdružení je Praha.

Článek 3
Cílem činnosti sdružení je podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných věd plněním úkolů uvedených v článku 5. Sdružení řeší závažné problémy, jež přesahují možnosti řešení jednotlivých členů. Vyjadřuje se ke všem důležitým otázkám činnosti hvězdáren a planetárií. Sdružení je partnerem státních, hospodářských i jiných orgánů.

Článek 4
Sdružení spolupracuje s jinými sdruženími, organizacemi a jednotlivci z České a Slovenské Federativní Republiky i ze zahraničí, jež mají obdobné cíle své činnosti.

Článek 5
Sdružení plní cíle své činnosti zejména tím, že:

 • společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů hvězdáren a planetárií;
 • iniciativně se podílí na přípravě předpisů a norem pro činnost hvězdáren a planetárií;
 • pomáhá svým členům plnit jejich úkoly formou poradenské, expertní a koordinační činnosti;
 • zajišťuje vzájemnou informovanost o věcech společného zájmu;
 • ovlivňuje odborný růst pracovníků hvězdáren a planetárií;
 • na základě pověření svým členem zastupuje jej ve sporech, týkajících se astronomické činnosti.

Členství - vznik a zánik

Článek 6
Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž činnosti souvisí s cíli sdružení, uvedenými v článcích 3 a 5.

Článek 7
Člena přijímá rada sdružení na základě písemné přihlášky. Členství ve sdružení vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.

Článek 8
Členství ve sdružení zaniká:

 • a) písemným prohlášením člena, že ze sdružení vystupuje;
 • b) nezaplatí-li člen do 30. 6. roční členský příspěvek;
 • c) vyloučením člena.

Člen může být ze sdružení vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil stanovy sdružení. O vyloučení člena rozhoduje rada sdružení. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí ke sněmu sdružení. Odvolání nemá odkladný účinek zrušení členství.

Při zániku členství podle odstavce 1 je sdružení povinno provést likvidaci vzájemných závazků a pohledávek. Členský příspěvek se při zániku členství nevrací.


Práva členů

Článek 9
Členům sdružení přísluší práva:

 • účastnit se jednání a rozhodování sněmu včetně volby rady sdružení;
 • být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány sdružení;
 • obracet se na orgány sdružení s návrhy, jež se týkají činnosti hvězdáren a planetárií; tyto orgány jsou povinny návrhy projednat;
 • být informován o činnosti sdružení a účastnit se akcí, jež sdružení bude organizovat;
 • žádat sdružení o pomoc při řešení svého sporu, týkajícího se astronomické činnosti, s nečlenem sdružení (viz článek 5, odstavec 6);
 • kdykoliv ze sdružení vystoupit (viz článek 8, odstavec 1, písmeno a).

Povinnosti členů

Článek 10
Členové sdružení jsou povinni:

 • zachovávat ustanovení stanov a podílet se na plnění úkolů sdružení;
 • platit každoročně do 30. 6. stanovený členský příspěvek.


Orgány sdružení

Článek 11
Orgány sdružení, které zajišťují a řídí činnost sdružení, jsou:

 • a) sněm sdružení;
 • b) rada sdružení.

Kontrolním orgánem sdružení pro činnost hospodářskou jsou revizoři.


Sněm sdružení

Článek 12
Sněm je nejvyšším orgánem sdružení.

Účastníky sněmu jsou delegáti, kteří na sněmu člena zastupují. Počet delegátů je roven násobku základního členského příspěvku, zaplaceného členem v celém období mezi sněmy.

Sněmu přísluší:

 • a) usnášet se na stanovách a jejich změnách;
 • b) schvalovat zprávu rady o činnosti sdružení a hospodaření za období od posledního sněmu a určovat hlavní směry činnosti sdružení pro období do příštího sněmu;
 • c) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, určovat výši základního členského příspěvku;
 • d) schvalovat jednací a volební řád sněmu;
 • e) určovat počet členů rady sdružení, počet revizorů a počet náhradníků těchto orgánů;
 • f) volit předsedu a místopředsedu sdružení, členy rady, revizory a jejich náhradníky z řad delegátů sněmu;
 • g) projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu sdružení;
 • h) projednávat odvolání členů při vyloučení podle článku 8, odstavce 2;
 • i) usnášet se na dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením.

Článek 13
Sněm se koná jednou za dva roky. Svolává jej rada sdružení nejpozději 40 dní před termínem konání sněmu, spolu s uvedením programu sněmu.
Rada musí svolat mimořádný sněm, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů sdružení, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Rada oznámí všem členům termín konání mimořádného sněmu nejméně 15 dní před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného sněmu.

Článek 14
Sněm je způsobilý jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina delegátů sněmu. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, začne sněm o půl hodiny později a je způsobilý jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu delegátů.
Sněm zahajuje předseda sdružení, popřípadě jiný pověřený člen rady, který sněmu předloží k projednání a schválení program a jednací řád sněmu. Jednací řád nesmí být v rozporu se stanovami sdružení.
K přijetí usnesení sněmu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. K usnesení o změně stanov je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných delegátů. Usnesení o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením je platné jen tehdy, souhlasí-li s ním delegáti všech členů tohoto sdružení.
Sněm volí předsedu a místopředsedu sdružení, členy rady, revizory a jejich náhradníky tajným hlasováním. Způsob volby upravuje volební řád sněmu. Volba platí pro jedno funkční období do příštího sněmu.
Předseda a místopředseda sdružení a další členové rady mohou zastávat tutéž funkci nejvýše dvě po sobě následující období.


Rada sdružení

Článek 15
Rada řídí činnost sdružení v období mezi sněmy.
Členy rady jsou předseda a místopředseda sdružení a další členové zvolení sněmem. Předseda a místopředseda sdružení jsou zároveň předsedou a místopředsedou rady.
Nemůže-li předseda sdružení vykonávat svou funkci, pověří rada touto funkcí místopředsedu, příp. některého dalšího člena rady.

Radě přísluší:

 • a) zabezpečit plnění usnesení sněmu;
 • b) přijímat a měnit organizační a jednací řád rady;
 • c) volit tajemníka, hospodáře a případně další funkcionáře rady;
 • d) připravovat zprávu o činnosti a hospodaření (včetně účetní uzávěrky) za období od minulého sněmu a předkládat je sněmu k projednání;
 • e) vypracovávat plán činnosti a finanční plán sdružení na období do příštího sněmu;
 • f) zabezpečovat přípravu sněmu;
 • g) rozhodovat o přijetí, příp. vyloučení člena sdružení;
 • h) projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu sdružení;
 • i) zřizovat dočasné pracovní komise a jmenovat jejich členy;
 • j) jmenovat zástupce sdružení do rad a poradních orgánů jiných organizací a institucí.

Článek 16
Schůze rady se koná podle potřeby, zpravidla však dvakrát ročně. Svolává ji předseda sdružení.
Předseda sdružení svolá mimořádnou schůzi rady do dvou týdnů, požádá-li o to alespoň třetina členů rady.

Článek 17
Povinnosti a kompetence jednotlivých funkcionářů a způsob jednání rady upravuje organizační a jednací řád rady, který rada po svém zvolení neprodleně přijme.

Článek 18
Dočasné pracovní komise, které zřizuje rada sdružení podle článku 15, odstavce 4, písmene i, jsou ustavovány pro plnění konkrétních úkolů, kterými je pověří rada. Komise jednají podle pokynů rady a předkládají jí výsledky své činnosti.

Členy komisí mohou být i nečlenové sdružení (experti).


Revizoři

Článek 19
Dohled nad hospodařením vykonávají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i činnost sdružení. Revizoři podávají zprávu o hospodaření sněmu a radě sdružení. Rada bez přihlédnutí k jejich návrhům se nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě případné ztráty.


Zásady hospodaření

Článek 20
K hospodářskému zajištění činnosti sdružení slouží:

 • a) členské příspěvky;
 • b) převzatý majetek;
 • c) prostředky poskytované státními orgány a organizacemi;
 • d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti sdružení;
 • e) dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.

Při hospodaření se sdružení řídí obecně platnými zákonnými předpisy.


Zastupování sdružení

Článek 21
Sdružení zastupuje a jejím jménem jedná předseda sdružení.
Rada sdružení může zmocnit též jiné členy rady, aby v rozsahu, který určí, zastupovali sdružení a jednali jejím jménem.


Zánik sdružení

Článek 22
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni členové sdružení. Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně finančním příspěvkům členů za posledních 5 let (nebo za dobu existence sdružení, dojde-li k zániku dříve než za 5 let od ustavení).


Závěrečné ustanovení

Článek 23
Stanovy sdružení byly přijaty na sněmu sdružení dne 16. ledna 1991 a nabývají platnosti dnem registrace ministerstvem vnitra České republiky.