Asociace hvězdáren a planetárií

30. března 2007

Proběhlo první setkání nové Rady...


22. března 2007

Ve středu 28. března se v pražském planetáriu od 10.00 SELČ uskuteční první setkání nové Rady SHaP zvolené na posledním Sněmu. Na programu budou především: rozdělení práce v Radě, grant MK, akce v roce 2007, ediční činnost, diskuse o dalších aktivitách Sdružení a různé.

Zápis z 8. sněmu Sdružení hvězdáren a planetárií

konaného ve středu 7.února 2007 na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně

1. Zahájení a schválení programu 8. sněmu

Jednání sněmu SHaP zahájil v přednáškovém sále Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně kol. Grün. Radou SHaP byl pověřen řízením sněmu kol. Prudký. Grün v úvodu přivítal všechny přítomné účastníky sněmu a seznámil je s programem sněmu. Dále sdělil, že PhDr. Václav Appl z Ministerstva kultury ČR, se omlouvá z důvodu léčení. Konstatoval, že na začátku sněmu je ze 29 delegátů SHaP přítomno 20 delegátů s hlasem rozhodujícím a 1 host. Následovalo schválení programu 8. sněmu SHaP - hlasování 19 bylo pro, 1 se zdržel. Program jednání 8. sněmu SHaP byl většinou delegátů schválen.

2. Jednací řád sněmu

K jednacímu řádu sněmu nebyly vzneseny ze strany delegátů sněmu žádné připomínky. Prudký nechal hlasovat o jednacím řádu - hlasování (19 delegátů bylo pro 1 se zdržel).

3. Volba pracovních komisí

 • zapisovatel - navržena Tichá (pro hlasovalo 18, zdrželi se 2)
 • ověřovatel zápisu - navržen Prudký (pro hlasovalo 20)
 • komise návrhová - navrženi Pokorný, Gráf, Hovorka (pro 19, zdržel se 1)
 • komise mandátová - navrženi Dušek, Tichý (pro 20)
 • komise volební - navrženi Marková, Soumarová, Honzík (pro hlasovalo 18, zdrželi se 2)
 • pracovní předsednictvo sněmu - navržen Prudký (pro hlasovalo 19 delegátů, zdržel se 1)


4. Schválení volebního řádu

Kol. Prudký navrhl jednat a poté hlasovat o schválení volebního řádu. Proběhlo bez připomínek, pro hlasovali všichni delegáti (20).

5. Zpráva o činnosti SHaP od minulého sněmu - zprávu přednesl předseda Grün

 • Sněm vzal tuto zprávu, přednesenou předsedou Grünem, na vědomí


6. Zprávu o hospodaření SHaP - přednesla Marková (rtf - pdf)

 • Ke zprávě o hospodaření SHaP za období 2005 - 2006 nebyly ze strany delegátů vzneseny žádné připomínky a sněm ji vzal na vědomí


7. Zprávu revizorů za období 2005 - 2006 - přednesl Haas (rtf - pdf)

 • Rovněž k této zprávě o revizi hospodaření za uvedené období nebyly ze strany delegátů připomínky.

Vyhlášena krátká přestávka s občerstvením.


8. Diskuse k předneseným zprávám

 • Pokorný uvádí že hvězdárny – členové SHaP jsou velmi různorodé a navrhuje aby úkolem rady i celého SHaP bylo vytvářet materiály, které budou ukazovat co je a co není obvyklé a normální, zejména pokud jde o počet zaměstnanců, jejich kvalifikaci, náklady apod. ve vztahu k určitému počtu návštěvníků, čili aby vznikly určité „obrysy norem“ pro další činnost hvězdáren a planetárií, aby bylo možné určité srovnávání pro nás i pro naše zřizovatele

 • Prudký hovoří o zkušenostech s jejich zřizovatelem – krajem

 • Gráf by stál o vytváření tezí a strategií reklamní a marketingové činnosti vzhledem ke specifikům hvězdáren a planetárií

 • Rozehnal říká, že chceme-li pomáhat a radit menším hvězdárnám, musí o to mít druhá strana opravdový zájem, nezavrhuje ani materiální pomoc a uvádí jejich (Petřín) dobré zkušenosti například v podobě zapůjčení výstav do Veselí n. M., Zlína, gymnázia Prostějov atd., navrhuje též, že SHaP by mohlo snáze oslovovat a vysílat na menší instituce renomované přednášející

 • Pokorný upřesňuje termín semináře v Brně na téma „jak prezentovat a demonstrovat Slunce a poznatky o něm veřejnosti“ na 24. – 26.9.2007

 • Prudký zmiňuje další semináře na příbuzná témata : sluneční seminář v říjnu 207

 • Honzík navrhuje internetový kalendář akcí, aby se do budoucna nepřekrývaly podobně zaměřené akce

 • Marková upřesňuje, že zmíněný další sluneční seminář je akcí výboru IHY, nikoliv akcí ČAS

 • Pokorný oponuje, že vždy všichni chtějí vytvořit „termínář“ ale poté koordinace stejně nefunguje,

 • v diskuzi ke kalendáři akcí pokračují Rozehnal, Tichý a Dušek

 • Hovorka by vítal výměny mezi hvězdárnami, i převozné výstavy, neboť potřebujeme stále inovovat, dále hovoří o tom, že jednotlivé krajské hvězdárny jsou velmi odlišné a varuje před normotvornou činností

 • Pokorný obhajuje své teze a říká, že bez srovnání ztratíme měřítka

 • Tichá říká, že pokud chceme provádět jakousi normotvornou činnost, musíme nejprve z něčeho vycházet, tj. mít vstupní data a to taková, která budou metodicky shodná (např. u návštěvnosti, ekonomické soběstačnosti apod.)

 • Hovorka hovoří o statistickém výkazu MK ČR, k předchozí diskuzi dodává, že se musíme lišit tak jak se liší naše kraje a vyzývá k citlivému postupu

 • Prudký hovoří o pilotním testování Rámcových vzdělávacích programů ve školství, jejichž zavedení bude mít vliv i na naše programy pro školy, jde o to, že jaké benevolence budou platit pro zařazení určitého tématu do určitého ročníku a zda budou žáci dostatečně mentálně schopni chápat určité učivo

 • Gráf : bude to vyžadovat nové multioborově zpracované pořady

 • Pokorný : lze snadno řešit posun plus/mínus jeden rok

 • Rajchl se táže a Prudký uvádí internetovou adresu http://www.rvp.cz/ pro tyto školské rámcové programy

 • Hovorka a Grün debatují o hospodaření, o pravidlech vyúčtování grantů včetně spoluúčasti a případném vlastním balíčku prostředků z příspěvků členů na akce menšího rozsahu

 • Prudký uzavřel diskusi.

Vyhlášena polední přestávka s občerstvením.


9. Vystoupení hostů

 • Jako host vystoupila Eva Marková v roli předsedkyně ČAS. Ve svém vystoupení připomněla letošní 90.výročí České astronomické společnosti, ocenila dosavadní velmi dobrou spolupráci mezi ČAS a Sdružením hvězdáren a planetárií a vyslovila naději, že budeme nadále úzce spolupracovat a to i v oblasti dosud sporných bodů, zejména Astronomické olympiády. Vyzvala též SHaP ke spolupráci v oblasti zachování a zlepšení tmavé noční oblohy.


10. Vystoupení kandidátů na předsedu a členy rady

 • Grün uvedl, že kandiduje na předsedu SHaP ve druhém funkčním období, zdůraznil že bude rád pokračovat v práci bude-li zvolen, včetně vyřešení dosud rozpracovaných otázek, tj. jednak Astronomické olympiády a jednak kontaktů, spolupráce a reprezentace menších institucí. Rád by též vytvořil kvalitní informační materiál o našich hvězdárnách a planetáriích.

 • Hovorka uvedl, že již před několika obdobími v radě SHaP pracoval a nyní bude-li zvolen členem rady, rád by se věnoval zejména otázkám souvisejícím s budoucí transformací příspěvkových organizací na jinou formu (o.p.s., s.r.o.) včetně více zdrojového financování.

 • Rozehnal uvedl, že kandiduje do rady SHaP poprvé a rád by se, bude-li zvolen, zabýval pomocí malým hvězdárnám, budou-li mít zájem a to jak metodicky, tak například zapůjčováním putovních výstav i dalšími možnostmi.

11. Zpráva mandátové komise

 • Zprávu přednesl Dušek. Ve zprávě konstatoval, že SHaP má nyní 16 členů kolektivních (hvězdáren a planetárií) a 3 členy individuální, což představuje celkem 29 mandátů SHaP. Přítomno na sněmu je 20 delegátů s hlasem rozhodujícím (mandátů), sněm je tedy usnášení schopný.

Návrhy na jednotlivé funkce

 • na funkci předsedy SHaP byl navržen Grün
 • členové rady SHaP: Dušek, Gráf, Hovorka, Marková, Pokorný, Prudký, Rozehnal, Tichá
 • revizoři: Haas a Soumarová

12. Volby

 • Volební komise zahájila svoji činnost a její předsedkyně Marková informovala účastníky sněmu o způsobu voleb. Pokorný navrhl, aby počet členů rady SHaP byl 8 členů + předseda, zatímco v minulém funkčním období byl předseda a 7 členů rady (bez náhradníků). Marková nechala hlasovat o obou návrzích. Pro 9 členů rady včetně předsedy bylo pro 16, proti 4. Pro 8 členů rady včetně předsedy bylo pro 4, proti 15 a 1 se zdržel.

 • Delegáti tedy volili předsedu, 8 členů rady, 0 náhradníků a 2 revizory. Následně členové volební komise rozdali delegátům sněmu hlasovací lístky.

 • Vyhlášena krátká přestávka - v průběhu této přestávky proběhly volby.

13. Zpráva volební komise (rtf - pdf)

Zprávu volební komise přednesla její předsedkyně Marková

 • celkem rozdáno 20 hlasovacích lístků

  • celkem odevzdáno 20 z toho: 18 platných hlasovacích lístků, 2 neplatné hlasovací lístky
 • Výsledky voleb:

 • předseda Grün (celkem 18 hlasů)
 • členové rady Dušek (celkem 18 hlasů - místopředseda)
 • Gráf (celkem 16 hlasů)
 • Hovorka (celkem 14 hlasů)
 • Marková (celkem 15 hlasů)
 • Pokorný (celkem 16 hlasů)
 • Prudký (celkem 15 hlasů)
 • Rozehnal (celkem 14 hlasů)
 • Tichá (celkem 15 hlasů)
 • revizoři Haas (celkem 16 hlasů)
 • Soumarová (celkem 16 hlasů)

14. Různé

 • do různého se z delegátů nikdo nepřihlásil.

15. Usnesení 8. sněmu SHaP

Návrh na usnesení připravený návrhovou komisí ve složení Pokorný, Gráf a Hovorka přednesl Pokorný:

 1. Sněm schvaluje zprávu o činnosti Sdružení hvězdáren a planetárií (dále jen "Sdružení") od minulého sněmu, přednesenou předsedou M. Grünem. Sněm dále schvaluje zprávu o hospodaření, přednesenou hospodářkou Sdružení E. Markovou a bere na vědomí revizní zprávu, přednesenou revizorem J. Haasem. Sněm uděluje odstupující radě Sdružení absolutorium - hlasování 20 pro.

 2. Sněm schvaluje výši ročních členských příspěvků pro členy Sdružení (za jednoho delegáta)

 • 2000,- Kč/za delegáta/rok pro právnické osoby, jež jsou členy Sdružení;
 • 500,- Kč/za osobu/rok/ pro individuální členy Sdružení

  Hlasování: 20 pro.
 1. Sněm ukládá nově zvolené radě Sdružení pokračovat v dosavadním pořádání seminářů pro pracovníky i spolupracovníky hvězdáren a planetárií a ve vydávání metodických a informačních publikací pro své členy.

 2. Sněm doporučuje, aby rada Sdružení:

 • zmapovala demografické, pracovně-výkonnostní a vzdělanostní parametry hvězdáren a planetárií, které jsou členy Sdružení

 • zorganizovala diskuzi k otázkám školských Rámcových vzdělávacích projektů v těch částech, které se týkají hvězdáren a planetárií

 • podporovala spolupráci členů Sdružení s ostatními, především menšími hvězdárnami


Hlasování : pro 20, proti 0, zdržel se 0.

16. Závěr

Kol. Dušek jako nově zvolený místopředseda na závěr 8. sněmu poděkoval všem delegátům za účast a aktivní přístup k diskuzi v průběhu jednání sněmu, Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně za vlídné a laskavé přijetí a jednání 8. sněmu ukončil.

Poté delegáti sněmu shlédli nový pořad pražské Štefánikovy hvězdárny.

Zápis provedla dne 7. února 2007 Tichá. Zápis ověřil J.Prudký

20. března 2007

Členové sdružení

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno
tel. 541 321 287, fax. 541 233 389
e-mail@hvezdarna.cz, http://www.hvezdarna.cz/Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice, tel. České Budějovice
tel. 386 352 044, Kleť 380 711 242, fax 386 352 239
hvezdarna@hvezdarnacb.cz, http://www.hvezdarnacb.cz/Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
Zámeček 456, 500 08 Hradec Králové 8
tel. 495 264 087, fax 495 267 952
astrohk@astrohk.cz, http://www.astrohk.cz/Hvězdárna Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
K letišti 144, P.O.Box 175, 360 01 Karlovy Vary.Planetárium OstravaVŠB-TU, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba
tel. 596 994 950 (nebo přímá čísla na jednotlivé zaměstnance)
ivana.markova@vsb.cz (vedoucí hvězdárny), http://planetarium.vsb.cz/Hvězdárna a planetárium Plzeň
U dráhy 11, 318 03 Plzeň
tel. 377 388 400, fax 377 388 414
hvezdarna@plzen.eu, http://hvezdarna.plzen.eu/


Techmania Science Center o.p.s.
Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
tel. 379 855 301
vlasta.volak@techmania.cz, http://www.techmania.cz


Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Planetárium Praha (ředitelství), Královská obora 233, 170 21 Praha 7
tel. 233 376 452, fax 233 376 434
planetarium@planetarium.cz, http://www.planetarium.cz/Štefánikova hvězdarna
Petřín 205, 118 46 Praha
tel. tel. 257 320 540, fax 257 325 390
informace@observatory.cz, http://www.observatory.cz/Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel. 283 910 644 (během otevírací doby), příp. 233 376 452 linka 141
dabliceobs@planetarium.cz, http://www.planetarium.cz/dabliceobs/Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17, 080 01 Prešov
tel/fax: 051/7722065, 7733218
hap@astropresov.sk, http://www.astropresov.sk/Lidová hvězdárna v Prostějově
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov
tel. 582 344 130
hvezdarna@hvezdarnapv.cz, http://www.hvezdarnapv.cz/Hvězdárna v Rokycanec
Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany
tel. 371 722 622
hvezdarna@hvr.cz, http://www.hvr.cz/

Městská hvězdárna ve Slaném
Nosačická 1713, 274 01 Slaný
tel. 312 525 730
hvezdarna@volny.cz, http://www.volny.cz/hvezdarnaHvězdárna Domu Kultury Uherský Brod
Prakšická 2222, 688 11 Uherský Brod
hvezdarna@ub.cz, http://hvezdarnauherskybrod.sweb.cz/


Hvězdárna v Úpici
U lipek 160, 542 32 Úpice
tel. 499 882 289, fax 499 881 289
hvezdarna@obsupice.cz, http://www.obsupice.cz/Hvězdárna Valašské Meziříčí
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
tel./fax 571 611 928
info@astrovm.cz, http://www.astrovm.cz/Hvězdárna Veselí nad Moravou
698 01 Veselí nad Moravou
tel. 518 322 614, 603 879 825
post1@hvezdarna-veseli.cz, http://hvezdarna-veseli.cz/Hvězdárna Vsetín
Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
tel. 571 411 819
info@hvezdarna-vsetin.cz, http://www.hvezdarna-vsetin.cz/

Stanovy Sdružení hvězdáren a planetárií

V zájmu rozvoje astronomie se ustavuje Sdružení hvězdáren a planetárií (dále jen "sdružení"), které se řídí těmito stanovami:


Základní ustanovení

Článek 1
Sdružení vzniká podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružuje hvězdárny a planetária (včetně soukromých hvězdáren a pozorovatelen) a další právnické osoby, jež mají zájem podílet se na činnosti sdružení plněním úkolů uvedených v článku 5. Sdružení je právnickou osobou, zastoupenou funkcionáři sdružení podle článku 21.

Článek 2
Sídlem sdružení je Praha.

Článek 3
Cílem činnosti sdružení je podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných věd plněním úkolů uvedených v článku 5. Sdružení řeší závažné problémy, jež přesahují možnosti řešení jednotlivých členů. Vyjadřuje se ke všem důležitým otázkám činnosti hvězdáren a planetárií. Sdružení je partnerem státních, hospodářských i jiných orgánů.

Článek 4
Sdružení spolupracuje s jinými sdruženími, organizacemi a jednotlivci z České a Slovenské Federativní Republiky i ze zahraničí, jež mají obdobné cíle své činnosti.

Článek 5
Sdružení plní cíle své činnosti zejména tím, že:

 • společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů hvězdáren a planetárií;
 • iniciativně se podílí na přípravě předpisů a norem pro činnost hvězdáren a planetárií;
 • pomáhá svým členům plnit jejich úkoly formou poradenské, expertní a koordinační činnosti;
 • zajišťuje vzájemnou informovanost o věcech společného zájmu;
 • ovlivňuje odborný růst pracovníků hvězdáren a planetárií;
 • na základě pověření svým členem zastupuje jej ve sporech, týkajících se astronomické činnosti.

Členství - vznik a zánik

Článek 6
Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž činnosti souvisí s cíli sdružení, uvedenými v článcích 3 a 5.

Článek 7
Člena přijímá rada sdružení na základě písemné přihlášky. Členství ve sdružení vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.

Článek 8
Členství ve sdružení zaniká:

 • a) písemným prohlášením člena, že ze sdružení vystupuje;
 • b) nezaplatí-li člen do 30. 6. roční členský příspěvek;
 • c) vyloučením člena.

Člen může být ze sdružení vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil stanovy sdružení. O vyloučení člena rozhoduje rada sdružení. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí ke sněmu sdružení. Odvolání nemá odkladný účinek zrušení členství.

Při zániku členství podle odstavce 1 je sdružení povinno provést likvidaci vzájemných závazků a pohledávek. Členský příspěvek se při zániku členství nevrací.


Práva členů

Článek 9
Členům sdružení přísluší práva:

 • účastnit se jednání a rozhodování sněmu včetně volby rady sdružení;
 • být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány sdružení;
 • obracet se na orgány sdružení s návrhy, jež se týkají činnosti hvězdáren a planetárií; tyto orgány jsou povinny návrhy projednat;
 • být informován o činnosti sdružení a účastnit se akcí, jež sdružení bude organizovat;
 • žádat sdružení o pomoc při řešení svého sporu, týkajícího se astronomické činnosti, s nečlenem sdružení (viz článek 5, odstavec 6);
 • kdykoliv ze sdružení vystoupit (viz článek 8, odstavec 1, písmeno a).

Povinnosti členů

Článek 10
Členové sdružení jsou povinni:

 • zachovávat ustanovení stanov a podílet se na plnění úkolů sdružení;
 • platit každoročně do 30. 6. stanovený členský příspěvek.


Orgány sdružení

Článek 11
Orgány sdružení, které zajišťují a řídí činnost sdružení, jsou:

 • a) sněm sdružení;
 • b) rada sdružení.

Kontrolním orgánem sdružení pro činnost hospodářskou jsou revizoři.


Sněm sdružení

Článek 12
Sněm je nejvyšším orgánem sdružení.

Účastníky sněmu jsou delegáti, kteří na sněmu člena zastupují. Počet delegátů je roven násobku základního členského příspěvku, zaplaceného členem v celém období mezi sněmy.

Sněmu přísluší:

 • a) usnášet se na stanovách a jejich změnách;
 • b) schvalovat zprávu rady o činnosti sdružení a hospodaření za období od posledního sněmu a určovat hlavní směry činnosti sdružení pro období do příštího sněmu;
 • c) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, určovat výši základního členského příspěvku;
 • d) schvalovat jednací a volební řád sněmu;
 • e) určovat počet členů rady sdružení, počet revizorů a počet náhradníků těchto orgánů;
 • f) volit předsedu a místopředsedu sdružení, členy rady, revizory a jejich náhradníky z řad delegátů sněmu;
 • g) projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu sdružení;
 • h) projednávat odvolání členů při vyloučení podle článku 8, odstavce 2;
 • i) usnášet se na dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením.

Článek 13
Sněm se koná jednou za dva roky. Svolává jej rada sdružení nejpozději 40 dní před termínem konání sněmu, spolu s uvedením programu sněmu.
Rada musí svolat mimořádný sněm, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů sdružení, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Rada oznámí všem členům termín konání mimořádného sněmu nejméně 15 dní před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného sněmu.

Článek 14
Sněm je způsobilý jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina delegátů sněmu. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, začne sněm o půl hodiny později a je způsobilý jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu delegátů.
Sněm zahajuje předseda sdružení, popřípadě jiný pověřený člen rady, který sněmu předloží k projednání a schválení program a jednací řád sněmu. Jednací řád nesmí být v rozporu se stanovami sdružení.
K přijetí usnesení sněmu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. K usnesení o změně stanov je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných delegátů. Usnesení o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením je platné jen tehdy, souhlasí-li s ním delegáti všech členů tohoto sdružení.
Sněm volí předsedu a místopředsedu sdružení, členy rady, revizory a jejich náhradníky tajným hlasováním. Způsob volby upravuje volební řád sněmu. Volba platí pro jedno funkční období do příštího sněmu.
Předseda a místopředseda sdružení a další členové rady mohou zastávat tutéž funkci nejvýše dvě po sobě následující období.


Rada sdružení

Článek 15
Rada řídí činnost sdružení v období mezi sněmy.
Členy rady jsou předseda a místopředseda sdružení a další členové zvolení sněmem. Předseda a místopředseda sdružení jsou zároveň předsedou a místopředsedou rady.
Nemůže-li předseda sdružení vykonávat svou funkci, pověří rada touto funkcí místopředsedu, příp. některého dalšího člena rady.

Radě přísluší:

 • a) zabezpečit plnění usnesení sněmu;
 • b) přijímat a měnit organizační a jednací řád rady;
 • c) volit tajemníka, hospodáře a případně další funkcionáře rady;
 • d) připravovat zprávu o činnosti a hospodaření (včetně účetní uzávěrky) za období od minulého sněmu a předkládat je sněmu k projednání;
 • e) vypracovávat plán činnosti a finanční plán sdružení na období do příštího sněmu;
 • f) zabezpečovat přípravu sněmu;
 • g) rozhodovat o přijetí, příp. vyloučení člena sdružení;
 • h) projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu sdružení;
 • i) zřizovat dočasné pracovní komise a jmenovat jejich členy;
 • j) jmenovat zástupce sdružení do rad a poradních orgánů jiných organizací a institucí.

Článek 16
Schůze rady se koná podle potřeby, zpravidla však dvakrát ročně. Svolává ji předseda sdružení.
Předseda sdružení svolá mimořádnou schůzi rady do dvou týdnů, požádá-li o to alespoň třetina členů rady.

Článek 17
Povinnosti a kompetence jednotlivých funkcionářů a způsob jednání rady upravuje organizační a jednací řád rady, který rada po svém zvolení neprodleně přijme.

Článek 18
Dočasné pracovní komise, které zřizuje rada sdružení podle článku 15, odstavce 4, písmene i, jsou ustavovány pro plnění konkrétních úkolů, kterými je pověří rada. Komise jednají podle pokynů rady a předkládají jí výsledky své činnosti.

Členy komisí mohou být i nečlenové sdružení (experti).


Revizoři

Článek 19
Dohled nad hospodařením vykonávají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i činnost sdružení. Revizoři podávají zprávu o hospodaření sněmu a radě sdružení. Rada bez přihlédnutí k jejich návrhům se nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě případné ztráty.


Zásady hospodaření

Článek 20
K hospodářskému zajištění činnosti sdružení slouží:

 • a) členské příspěvky;
 • b) převzatý majetek;
 • c) prostředky poskytované státními orgány a organizacemi;
 • d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti sdružení;
 • e) dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.

Při hospodaření se sdružení řídí obecně platnými zákonnými předpisy.


Zastupování sdružení

Článek 21
Sdružení zastupuje a jejím jménem jedná předseda sdružení.
Rada sdružení může zmocnit též jiné členy rady, aby v rozsahu, který určí, zastupovali sdružení a jednali jejím jménem.


Zánik sdružení

Článek 22
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni členové sdružení. Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně finančním příspěvkům členů za posledních 5 let (nebo za dobu existence sdružení, dojde-li k zániku dříve než za 5 let od ustavení).


Závěrečné ustanovení

Článek 23
Stanovy sdružení byly přijaty na sněmu sdružení dne 16. ledna 1991 a nabývají platnosti dnem registrace ministerstvem vnitra České republiky.