Asociace hvězdáren a planetárií

22. října 2007

Zápis z jednání rady SHaP dne 24. 9. 2007

Přítomni: J. Dušek, T. Gráf, F. Hovorka, M. Grün, E. Marková, J. Prudký, omluveni: Z. Pokorný, J. Rozehnal, J. Tichá

1. Diskuze o minulosti, současnosti i budoucnosti seminářů pořádaných SHaP

SHaP každý rok organizuje nejméně jedno setkání pracovníků, resp. spolupracovníků český hvězdáren. Zpravidla jsou osloveny i spřátelené slovenské instituce, stejně jako nejrůznější spolupracovníci. Na základě oficiálních i neoficiálních diskuzí byly v minulosti volena nejrůznější témata (např. komunikace s návštěvníky, nejnovější astronomické objevy, revize sluneční soustavy, kosmologie, kosmonautika, filozofie) i termíny (jaro, podzim, pracovní dny i víkend). V mnoha případech byl program s přihláškami mezi členy SHaP rozeslán s předstihem řady měsíců v písemné i elektronické podobě.

Všichni účastníci těchto seminářů kromě odborného programu obdrželi nejrůznější více či méně rozsáhlé materiály, které byly vzápětí rozesílány také všem členským hvězdárnám. Je přitom pravděpodobné, že bez počátečního stimulu plánovaného setkání (a grantu MK ČR) by takové materiály zřejmě nikdy nevznikly.

U posledních dvou setkání na půdě hvězdárny ve Valašském Meziříčí (2006) a Brně (2007) dokonce byly díky grantu Ministerstva kultury České republiky hrazeny veškeré náklady na dopravu a ubytování. Jediným vkladem potenciálních účastníků tudíž zůstal čas a drobné výdaje na základní občerstvení.

Rada SHaP musí přesto konstatovat, že zájem o tato odborná setkání má v posledních letech výrazně sestupnou tendenci. Realitou současně zůstává, že paradoxně řada individuálních členů po takových setkání „volá“ a že žádné kritické hlasy, event. alternativní návrhy dosud nezazněly. A to i přes opakované výzvy rady SHaP.

Ve světle těchto faktů se SHaP po diskuzi rozhodla, že bude i nadále taková setkání pořádat. Oproti minulosti však budou pořádána ve výrazně komornějším duchu a spíše v podobě „pracovně-diskuzních“ setkání. Náklady na tato setkání si budou hradit sami účastníci, resp. vysílající organizace.

Pokud někdo z členů SHaP nepřijde s konkrétním, realizovatelným námětem pro další, odborný seminář, nebude rada SHaP žádat o grant Ministerstva kultury České republiky na rok 2008. Interní termín uzávěrky pro podání výběrového řízení je 31. října 2007, náměty zasílejte na adresu předsedy (
grun@planetarium.cz) a místopředsedy (dusek@hvezdarna.cz) Sdružení hvězdáren a planetárií.

2. Astronomický rok 2009

Rada SHaP diskutovala o zapojení jednotlivých členů do mezinárodního projektu „Astronomický rok 2009“. Do přípravného výboru jednomyslně delegovala zástupce T. Gráfa. Intenzivnější zapojení SHaP do projektu bude záviset nejen na aktivitách přípravného výboru, ale také možnostech jednotlivých hvězdáren.

3. Seminář „Slunce v Brně“

24 přihlášených „mimobrněnských“ účastníků, tři odborní přednášející, tři účastníci panelové diskuze a jeden dealer astronomické techniky. Součástí byla krátká vystoupení zástupců některých hvězdáren. Akce naplnila představy organizátorů, stejně jako zúčastněných pracovníků a spolupracovníků.

Před dokončením je též vydání publikace z cyklu „Vademecum demonstrátora hvězdárny“ na téma „Slunce“ (autor M. Švanda, sazba M. Kolasa), bohužel – i přes výzvy autora – bez spoluúčasti dalších odborníků z Astronomického ústavu AV ČR. Některá vystoupení na semináři budou zaznamenána a video i audio podobě vystavena na stránkách SHaP, resp. spolupořádající brněnské hvězdárny (http://www.hvezdarna.cz/). Zajistí J. Dušek. Vyúčtování provede M. Grün a N. Zahrádková.

4. Různé

  • V roce 2008 se uskuteční „pracovně-diskuzní“ setkání v prostorách Hvězdárny a planetária J. Pallisy v Ostravě. Termín určí pořádající organizace (zajistí T. Gráf), téma setkání bude dohodnuto na dalším setkání rady SHaP.
  • Tištěná verze „Astronomické mapy České republiky“ je pro absolutní vytížení autorů „uložen k ledu“. Projekt se však i nadále pozvolna rozvíjí, autoři podle připomínek aktualizují databázi na adrese http://mapa.hvezdarna.cz/ K tomtéž rada SHaP vyzývá i členy sdružení (zajišťuje J. Dušek).
  • Příští jednání rady SHaP se uksuteční v prosinci na půdě Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy.

Zapsal Jiří Dušek.