Asociace hvězdáren a planetárií

30. ledna 2009

Pozvánka na řádný sněm

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vás z pověření rady srdečně pozval na pracovní jednání řádného 9. sněmu Sdružení hvězdáren a planetárií, který se v souladu s našimi stanovami koná dne 11. března 2009 od 10 hodin v přednáškovém sále Štefánikovy hvězdárny, Praha 1, Petřín 205.

Program sněmu:

 1. zahájení sněmu, procedurální záležitosti
 2. zpráva o činnosti Sdružení od minulého sněmu, zpráva o hospodaření Sdružení a revizní zpráva
 3. diskuze k předneseným zprávám, vystoupení hostů a další příspěvky delegátů náměty pro další aktivity Sdružení
 4. volby předsedy a dalších funkcionářů Sdružení
 5. usnesení 9. sněmu
Mezi jednání sněmu budou operativně zařazeny:

 • prohlídka Štefánikovy hvězdárny
 • vystoupení zástupce firmy Zeiss
 • občerstvení
Předpokládané ukončení do 16 hodin.

Organizační pokyny:

Spojení na Štefánikovu hvězdárnu:
 • lanovka Újezd - Petřín (v provozu 9.00 - 23.20)
 • pěšky z Újezdu (tramvaje č. 6, 9, 12, 20, 22 a 23)
 • pěšky od Strahovského stadiónu (autobusy č. 176, 143 a 217)
 • pěšky z Pohořelce (tramvaj č. 22)


Řádnými účastníky sněmu jsou delegáti – členové Sdružení. Pokud je členem instituce (hvězdárna, planetárium), je počet delegátů, kteří ji zastupují roven jednonásobku základního členského příspěvku, zaplaceného v celém období mezi sněmy (Stanovy čl. 12, odst. 2). Delegát za instituci se na sněmu prokáže písemným pověřením, jehož formulář je přiložen k pozvánce. Na požádání uhradí Sdružení delegátům jízdné za autobus nebo rychlík 2. třídy.


Důležité dokumenty: