Asociace hvězdáren a planetárií

19. března 2009

Zápis z 9. sněmu Sdružení hvězdáren a planetárií z 11. března 2009

Místo konání: Přednáškový sál Štefánikovy hvězdárny v Praze

1. Zahájení sněmu
 • J. Dušek zahájil 9. sněm SHaP, omluvil předsedu M. Grüna z prozatímní nepřítomnosti a navrhl pověřit ří-zením sněmu J. Prudkého. Ten byl jednohlasně zvolen.
 • J. Prudký navrhnul uctít minutou ticha památku zesnulého Z. Pokorného.

2. Volba pracovních komisí
 • Volba předsedy pracovního předsednictva: jednohlasně zvolen J. Prudký
 • Volba návrhové komise: jednohlasně zvoleni F. Hovorka (předseda), T. Gráf
 • Volba mandátové komise: jednohlasně zvolen J. Dušek
 • Volba volební komise: jednohlasně zvoleni E. Marková (předseda), P. Najser, J. Píšala
 • Volba zapisovatele: jednohlasně zvolen P. Gabzdyl
 • Volba ověřovatele: jednohlasně zvolen J. Žižka
3. Zpráva o činnosti Sdružení v letech 2007 až 2009:
Bod byl přeložen z důvodu nepřítomnosti předsedy M. Grüna.

4. Přednesení zdravice hosta PhDr. Václav Appla z Ministerstva kultury České republiky
V. Apl informoval o schválení dotace ve výši Kč 38 000,- na konání Astronomického festivalu 2009 v Brně. Poděkoval za dosavadní spolupráci a ujistil o další podpoře Ministerstva kultury.

5. Diskuze
 • T. Gráf: Informoval o jeho činnosti v Českém organizačním výboru Mezinárodního roku astronomie 2009. Zmínil možnost vkládání informací o akcích pořádaných jednotlivými hvězdárnami v rámci IYA 2009 na oficiální web (http://www.astronomie2009.cz/).
 • L. Honzík, E. Marková: diskuse ohledně Keplerova muzea a exteriérové výstavy v rámci IYA 2009.
 • L. Honzík zmínil, že zájemci o exteriérovou výstavu nejsou dostatečně informováni o dalších výdajích, které s výstavou souvisejí (transport, montáž, pojištění). T. Gráf navrhuje, aby se event. komunikace s organizačním výborem vedla s jeho přispěním.
6. Zpráva o hospodaření v letech 2007 až 2009
Přednesla E. Marková. Ke zprávě o hospodaření SHaP za období nebyly ze strany delegátů vzneseny žádné připomínky a sněm ji vzal na vědomí. E. Marková poděkovala za práci odvedenou v rámci účetnictví N. Zahrádkové.

7. Informace o nové možnosti studia astronomie
J. Prudký informoval o novém bakalářském studijním oboru na Univerzitě Palackého v Olomouci – Přístrojová fyzika. Na výuce se budou podílet vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR, např. M. Prouza, R. Šmída nebo J. Grygar. Součástí kursu je praktikum pozorovací astronomie (ve spolupráci s hvězdárnami v Prostějově, Valašském Meziříčí a Vsetíně).

8. Vystoupení předsedy SHaP
M. Grün v silně emotivním příspěvku vyzdvihl důležitost spolupráce s astronomy-amatéry. Poděkoval za semináře konané v Brně a v Ostravě a kladně zhodnotil vydání užitečné publikace o Slunci a o astronomickém vzdělávání.

9. Zpráva revizorů
Přednesla L. Soumarová. Rovněž k této zprávě o revizi hospodaření za uvedené období nebyly ze strany delegátů připomínky. J. Haas odchází do penze, sněm SHaP mu i touto cestou děkuje za jeho dlouholetou práci ku prospěchu Sdružení hvězdáren a planetárií.

10. Vyhlášení absolutoria
Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

11. Uzavření kandidátní listiny 11:45

12. Proslov kandidáta na předsedu SHaP J. Duška
Text ve formátu Adobe Acrobat - pdf.

13. Diskuse
 • J. Prudký: Navrhuje nerozšiřovat radu o další členy.
 • M. Grün: Navrhuje prodloužit délku funkčního období nové rady z 2 na alespoň 3 roky.
 • E. Marková: Navrhuje zavést externí členy rady.
 • M. Grün: Navrhuje radu pověřit přeměnou sdružení na asociaci právnických osob.
 • M. Tichý: Dotaz, zda není postup při žádání o dotace u asociace odlišný. Odpovídá J. Dušek, že postup je stejný.
 • J. Dušek: Návrh o hlasování k transformaci sdružení na asociaci právnických osob.
  pro 23, proti 0, zdržel se 0
 • J. Dušek: Pozvání na Astronomickou expedici v Úpici
 • T. Gráf: Informace o neobsazeném místě lektora na Hvězdárně a planetáriu J. Pallisy v Ostravě.
14. Volby
odevzdáno 23 volebních lístků, z toho platných 23

Předseda:
 • Předseda: J. Dušek (23 hlasů)
Místopředseda:
 • T. Gráf (23 hlasů)
Členové rady:
 • M. Grün: (19 hlasů)
 • L. Honzík: (20 hlasů)
 • F. Hovorka: (21 hlasů)
 • Leskovjan: (19 hlasů)
 • E. Marková: (22 hlasů)
 • J. Prudký: (21 hlasů)
 • J. Rozehnal: (22 hlasů)
 • J. Tichá: (21 hlasů)
Revizoři:
 • Majerová: (23 hlasů)
 • L. Soumarová: (23 hlasů)

15. Usnesení 9. sněmu SHaP:

 • a/ Sněm vyslovuje absolutorium odstupující radě SHaP.
 • b/ Sněm schvaluje rozšíření členů rady SHaP na 10, včetně předsedy. Současně radě doporučuje, aby na svá jednání aktivně zvala zástupce hvězdáren a planetárií, které nejsou přímo zastoupeny v radě SHaP.
 • c/ Sněm pověřuje radu SHaP připravit přechod na asociaci právnických osob.
  pro 18, proti 0, zdržel se 0
16. Závěr
J. Dušek jako nově zvolený předseda poděkoval delegátům za účast, Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně za přijetí a jednání 9. sněmu ukončil. Poté se delegáti sněmu účastnili prezentace o planetáriích a následné diskuse s pracovníky firmy Zeiss Jena.

Zapsal: P. Gabzdyl
Kontroloval: J. Žižka

Nejbližší jednání nově zvolené rady SHaP se uskuteční ve středu 13. května do 10.00 na Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně.