Asociace hvězdáren a planetárií

15. června 2009

Zápis z jednání rady SHaP

Datum: 13. května 2009
Místo: Brno (Hvězdárna)
Přítomni: Dušek, Gráf, Grün, Honzík, Hovorka, Leskoviak, Marková, Prudký, Tichá, Rozehnal

1. Návrh programu a ekonomická agenda

  • Dušek: Přečetl návrh programu jednání SHaP.
  • Kontrola účtu SHaP – zjištěno, kdo z členů má zaplacen příspěvek do SHaP.
  • Platba chybí u těchto subjektů a osob: Praha, Uherský Brod, Grün, Tichý.

2. Zřízení transparentního účtu

Rozehnal:
  • Seznámil s podmínkami na zřízení transparentního účtu.
  • Vysvětlil některé podmínky: vklad 1000 Kč, zřizovací účet, pověřená osoba.
  • Návrh zrušit stávající účet a zřídit nový u Raiffaisen Bank k počátku roku 2010.
Dušek: Informace o dotaci. Z Ministerstva kultury došla dotace 38 000 Kč určená na Astronomický festival 2009, který se bude konat na podzim v Brně.

3. Transformace Sdružení hvězdáren a planetárií na Asociaci hvězdáren a planetárií

Hovorka: Informoval, za jakých podmínek by bylo možné transformovat SHaP z občanského sdružení na asociaci. Tento bod vyplynul z výročního sněmu SHaP, který se konal 11. 3. 2009 v Praze. Nutné kroky:
  1. Informovat členskou základnu o připravované změně.
  2. Zrušit SHaP dobrovolným rozpuštěním (nutno vyřešit majetkové vypořádání).
  3. Založit Asociaci HaP nejlépe na ustavující schůzi, nebo svolat mimořádný sněm.
Pro jednání je nutné připravit: stanovy Asociace hvězdáren a planetárií, určit osoby oprávněné jednat za Asociaci, mít připraven návrh na majetkové vypořádání – musí odsouhlasit sněm SHaP. O zrušení sdružení a jeho transformaci na Asociaci je nutné udělat zápis.

Dušek: Upozornil na problém, který se týká založení transparentního účtu a jeho pozdější rušení, pokud dojde k transformaci na Asociaci.

Rozehnal: Návrh sloučit transformaci s nějakou vhodnou akcí pro HaP.

Gráf: Zmínil problematiku darů.

Grün: Vznesl dotaz na fyzické osoby v asociaci. Členy SHaP totiž mohly být i fyzické osoby. U asociace to možné není.

Marková, Tichá, Grün: Upozornili na problematiku malých hvězdáren. Byly probrány i možnosti jejich aktivnějšího začlenění do asociace.

Dušek: Připraví dopis s argumenty proč je výhodnější založit Asociaci.

Hovorka: Navrhl transformaci administrativně připravit, ale provést ji až během řádného sněmu. Řádný sněm je předběžně naplánován do Brna v listopadu 2010. Na některém z připravovaných workschopů by se měly zveřejnit podmínky transformace na Asociaci.

Hovorka: Zmínil problematiku registrace. SHaP je registrováno u Ministerstva vnitra. Nová registrace by musela být buď u některého z Krajských úřadů (pravděpodobně u Středočeského krajského úřadu) nebo u MÚ v Praze.

Grün, Dušek: Vznesen dotaz na členství v Mezinárodním sdružení planetárií (IPS). Rozebrána situace, jak řešit situaci např. s platbou členského příspěvku do IPS, když část členů budoucí Asociace nedisponuje planetáriem.

Gráf: Navrhuje založit sekci planetárií přímo pod Asociací.

4. Zájezd do výrobního závodu Carl Zeiss Jena v Německu

Prudký: Seznámil přítomné se stanoviskem, které poslalo zastoupení firmy v Praze. Podle jejich stanoviska zájezd lze uskutečnit v případě, že budou zaručeny komerční výsledky.

Gráf: Přiblížil problematiku samostatné organizace Carl Zeiss s.r.o v Praze.

Grün: Návrh formulace odpovědi se sdělením, že nelze zaručit komerční výsledek.

Gráf : Navrhl místo výrobního závodu navštívit v Německu provozovaná planetária.

Tichá, Honzík: Zmínili zkušenosti z návštěv planetárií v Německu.

Prudký: Pokračoval ve formulaci odpovědi pro pražskou firmu.

Hovorka: Doplnil formulaci a připojil doporučení.

Grün, Gráf, Dušek: Zmínili trendy přechodu od mechanických projekčních systémů na digitální.

Grün: Pozvánka do Prahy na zahájení činnosti nového digitálního systému.

5. Mezinárodní rok astronomie 2009

Gráf: Jako zástupce SHaP podal informaci o dosavadní činnosti Českého organizačního výboru (ČOV). Zmínil přínos ve zřízení webu, do něhož je možnost samostatně vkládat. Poukázal na nedostatečné finanční prostředky pro činnost a aktivity během Mezinárodního roku astronomie. Zmínil se i o literární soutěži, která je ovšem určena hlavně pro knihovny.

Dušek: Zhodnotil roli delegáta Gráfa u ČOV.

Tichá: Zmínila Astronomický komitét a problematiku jeho činnosti. Hovořila i o činnosti ČOV. Z obojího vyplynulo, že je nutná regionální aktivita jednotlivých HaP.

Dušek, Gráf: Hovořili o zkušenostech s exteriérovou astronomickou výstavou „Vesmír – dobrodružství objevů“ a o podmínkách jejího zapůjčení.

Gráf: Dotaz, zda SHaP má vzkaz pro ČOV.

6. Astronomický festival 2009 v Brně

Dušek: Seznámil přítomné se stavem příprav Astronomického festivalu 2009, který se bude konat v Brně. Byl změněn termín (posunut o týden). Festival se proto bude konat ve dnech od 10. 9. do 13. 9. 2009. Vše podstatné bude uveřejněno na www stránkách http://sdruzeni.hvezdarna.cz nebo http://festival.hvezdarna.cz

7. Různé

Prudký, Grün: Informace o programu Tobogán. Filosofická fakulta v Olomouci se obrátila na RNDr. Prudkého. Ten odešle dopis členům SHaP s výzvou, kdo by měl zájem se zúčastnit vzdělávání v kulturních organizacích.

Gráf. Dušek: Sdělili informace o podobných akcích jako je Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009.

Honzík: Upozornil na problém, který souvisí se zrušením osnov a postupným vytracením astronomických témat ve výuce, což může vést k poklesu návštěvnosti ze strany škol u jednotlivých H+P.

Gráf, Dušek: Navrhli k předchozímu bodu využívat mezioborové přesahy u rámcových vzdělávacích programů a problematiku řešit spíše individuálně.

Hovorka: Připomněl, že pro ZŠ jsou téměř hotová témata pro rámcové vzdělávací plány. Pro SŠ a gymnázia začnou platit až od září a že většina těchto zařízení zatím témata téměř hotová nemá. Připustil i možnost revidovat rámcové vzdělávací plány.

Gráf: Vyjádřil přesvědčení, že kantoři budou i nadále školní výukové programy navštěvovat.

Hovorka: Dává ke zvážení možnost se k této problematice vrátit buď po začátku školního roku, nebo po roce, kdy budou rámcové vzdělávací programy platit i v oblasti středoškolské a pokusit se o vyhodnocení jejich dopadu.

Gráf: Seznámil přítomné s problematikou kategorie C a D u Astronomické olympiády. Informoval o přípravách ke zřízení astronomického bakalářského oboru a o problematice s tím související.

Hovorka: Krátce se vyjádřil k problematice popularizace. Vyjádřil souhlas s návrhem uskutečnit společnou návštěvu pražského planetária po jeho rekonstrukci.

Plánovaný termín příští schůze SHaP: dne 10. září 2009 v Brně v odpoledních hodinách. Pozn.: Termín je zvolen tak, aby korespondoval s dnem zahájení Astronomického festivalu 2009 v Brně.

Zapsal: Honzík

4. června 2009