Asociace hvězdáren a planetárií

2. února 2010

Rada SHaP

Schůze Rady SHaP se uskuteční ve středu 24. února 2010 od 10 hod. 30 min. na půdě planetária Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Na programu budou mj. následující témata: Situace v SHaP, event. transformace na asociaci, grant MK ČR na rok 2010, event. jiné aktivity, stav hospodaření (výsledky kontroly a hledání nové hospodářky), různé. Jednání Rady SHaP je přístupné všem členům SHaP.

Zápis z jednání Rady SHaP

Datum: 26. listopadu 2009
Místo: Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Přítomni: Dušek, Grün, Gráf, Hovorka, Honzík, Leskoviak, Prudký, Rozehnal, Tichá
Host: Tichý, Zahrádková

1. Astronomický festival 2009
 • Dušek - Podal zprávu o průběhu astronomického festivalu v Brně. Vše uzavřeno, zbývá závěrečné vyúčtování.
 • Dušek, Rozehnal – Příprava grantu MK ČR na rok 2010. Pokud uspějeme, realizuje se několik menších přednášek na půdě členských organizací.

2. Spolupráce SHaP s jinými subjekty
 • Gráf - Nastínil vizi stmelení velkých a malých zařízení, včetně odborných ústavů. SHaP by měla povznést svoji úroveň na více profesionální. Zmínil i problematiku rámcových vzdělávacích programů a její dopady – úbytek astronomie na školách. Dále by podle jeho představ SHaP mělo poskytovat v této oblasti servis a jednotlivé astronomické organizace by měly více propagovat vědu.
 • Tichá - Reagovala na předešlý bod a upozornila, že je to i otázka kapacit.
 • Rozehnal - Zmínil jako příklad problematiku České kosmické kanceláře, která je ale soukromou firmou.
 • Gráf - Upozornil, že vláda ČR vstoupila do ESA, aniž by měla koncepci.
 • Prudký - Vznesl dotaz, jak nastartovat projekt spolupráce. Kdo by vlastně v projektu zastupoval jednotlivé organizace (SHaP, ČAS, AV ČR).
 • Dušek - Nedává tomuto návrhu velkou naději. Nicméně navrhuje znovu jednat.
 • Gráf - Požadoval, aby informace např. o činnosti AV ČR podávalo každé astronomické zařízení. Tichý - Pohovořil na téma popularizace a o zkušenosti v tomto směru s AV ČR.
 • Dušek, Tichá - Shodují se, že spolupráce mezi SHaP a AV ČR by možná principálně byla, ale musí být zájem obou stran.
 • Honzík - Hovořil o možnostech a problematice spolupráce s ČAS, opět musí být zájem z obou stran. Podle jeho názoru je ČAS schopná a ochotná se SHaP spolupracovat. Možnost spolupráce byla deklarována v minulosti a trvá i v současné době. V podstatě nic nebrání tomu, aby byla možná spolupráce i do budoucnosti, a to přesto, že ČAS na jaře čekají volby. Dále pohovořil o svém pohledu a zkušenostech z některých popularizačních přednášek na AV ČR.
 • Grün - Problematika spolupráce mezi SHaP a jeho organizacemi na jedné straně a ČAS na straně druhé je rovněž problematikou rozdílných předpisů, kterými se musí jednotlivé organizace řídit.
 • Honzík, Tichá - Seznámili přítomné s různými (pozitivními i negativními) ukázkami spolupráce mezi hvězdárnami na jedné straně a složkami ČAS (pobočkami a sekcemi) na straně druhé. V některých případech spolupráce existuje, v některých případech je buď problematická, nebo nefunguje vůbec.
 • Grün - hovořil o svých osobních zkušenostech s výměnou lidí v organizaci Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy.
 • Dušek, Gráf - Hovořili o uspořádání semináře o autorských právech a moderní komunikaci s veřejností. Byla podána informace o akcích, zabývající se komunikací s veřejností a s veřejnými sdělovacími prostředky.
 • Gráf, Dušek - Navrhují udělat společný seminář s institucemi podobného charakteru. Těmi by mohly být muzea, knihovny apod., které mohou mít v některých směrech lepší zkušenosti v oblasti popularizace.

3. Transformace SHaP na asociaci
 • Gráf - Znovu navrhl, že by v některých záležitostech možná pomohla transformace SHaP na asociaci. Dále oznámil, že bylo zamítnuto plánované otevření bakalářského studia astronomie v Ostravě. Zamítnutí se bude ještě řešit a bude snaha daný stav zvrátit.
 • Dušek - Otevřel debatu o návrhu dopisu, který bude zaslán jednotlivým astronomickým organizacím.
 • Hovorka, Grün a další - souhlasí se zasláním dopisu.
 • Gráf - Vznesl dotaz, zda bude asociace omezena pouze na organizace typu hvězdáren a planetárií, nebo mohou být členy např. i vědecko-technická centra.
 • Dušek - Navrhl možnost přidruženého člena.
 • Rozehnal - Upozornil, že do asociace se nemusí přihlásit všechny organizace hvězdáren a planetárií. Mohl by proto vzniknout problém, že asociace nebude mít dostatek vlastních členů.
 • Tichý - Upozornil na to, že je nutné mít vlastní profesní sdružení.

4. Členství v Mezinárodním sdružení planetárií (IPS)
 • Dušek - vznesl dotaz, zda má smysl, aby SHaP bylo členem, či kolektivním členem Mezinárodního sdružení planetárií (IPS).
 • Gráf, Grün - Vyjádřili své zkušenosti z členství v této organizaci a hovořili o zkušenostech ze setkání. Praha je členem (individuální členství má Ing. Grün a Ing. Šifner.
 • Gráf - Zmínil se o vytvoření a založení elektronické banky scénářů. Do ní mohou vkládat i ostatní subjekty. Správcem české verze je Martin Vilášek.
 • Gráf - Vysvětlil způsob poplatků v IPS. Existují ovšem určité nejasnosti kolem hrazení poplatků.
 • Gráf, Grün, Dušek - Navrhli pozeptat se podrobněji na podmínky členství v IPS a upřesnit finanční zátěž. Zjistit podmínky by měl T. Gráf.

5. Různé
 • Tichá - Seznámila přítomné s děním a přípravou voleb do Českého národního astronomického komitétu. Volba do tohoto orgánu bude tajná, komitét bude mít nový statut. Gráf - Informoval o průběhu literární soutěže v rámci IYA 2009.
 • Gráf - Vznesl požadavek na dar v hodnotě 6 000,- Kč na věcné ceny za uspořádání literární soutěže v rámci IYA 2009. Zahrádková - Upřesnila za jakých podmínek může být dar předán. Dále oznámila, že by chtěla ve své funkci skončit během roku 2010. Bude proto nutno najít nového hospodáře.
 • Dušek - Nechal odhlasovat odměnu pro hospodářku.

Plánovaný termín příští schůze SHaP: dne 24. února 2010 v 10:30 hod. Místo konání bude na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy (konkrétně v planetáriu).

Zapisovatel: Honzík