Asociace hvězdáren a planetárií

16. března 2010

Zápis z jednání Rady SHaP

Datum: 24. února 2010
Místo: Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (planetárium)
Přítomni: Dušek, Grün, Honzík, Hovorka, Leskoviak, Marková, Prudký, Rozehnal
Omluveni: Gráf, Tichá
Hosté: Appl, Zahrádková

1. Dotace MK ČR pro SHaP
 • Dušek - Zahájil schůzi a podal zprávu o tom, že proběhlo výběrové řízení na dotaci SHaP vyhlášenou MK ČR.
 • Appl - Informoval o jednání komise. Zatím ještě nejsou zpracovány oficiální výsledky, takže se jedná o neoficiální, informativní zprávu. Byly vzneseny připomínky ke zpracovanému projektu SHaP, komise se pozastavila nad zdůvodněním některých bodů. Doporučil tudíž věnovat v budoucnu větší péči zpracování. Hlavní problém vidí, v tom že nejsou vykazovány žádné vlastní příjmy. Informoval, že bylo podáno celkem 18 projektů a dotaci dostalo 7 projektů. SHaP požadovalo dotaci přes 40 000 Kč a pravděpodobně dostane 30 000 Kč. Zároveň informoval, že dne 1. února 2010 bylo přijato nové usnesení, ve kterém byly definovány zásady výběrových dotačních řízení. Termín uzávěrky výběrových řízení je nyní stanoven na 30. září v příslušném roce. Komise bude zasedat dvoukolově. Výsledky budou oznámeny až během měsíce ledna, či února v roce následujícím po podání žádosti o dotaci. U větších subjektů bude schválená částka poskytnuta ve dvou dávkách, u menších subjektů pravděpodobně jednorázově. Schválená částka by měla být zasílána pravděpodobně v měsíci dubnu. Dotace může být maximálně ve výši 70 procent. Je doporučeno zvýšit vlastní podíl na projektu.
 • Rozehnal - Připraví dopis členům SHaP, ve kterém požádá o náměty, jak poskytnutou dotaci co nejefektivněji využít.
 • Dušek - Namítl, že je zapotřebí zpětná reflexe z akcí (např. přednášek), na které byla dotace použita. Mělo by se jednat o krátkou zprávu, kde by bylo zhodnoceno, jak akce dopadla, jaký měla ohlas, kolik se jí zúčastnilo návštěvníků apod.
 • Appl - Je zapotřebí jasně definovat, k jakému účelu bude dotace přesně použita. Je také zapotřebí ohlídat veškeré výkyvy v dotaci, neboť je bude nutné zdůvodňovat.
 • Marková - Navrhla, aby se do návrhu dotace předem zadalo, že se např. akce zúčastní třetí subjekt a definovat jakým způsobem se bude podílet (např. poskytne své prostory, zaměstnance apod.).
2. Finanční kontrola
 • Zahrádková - Informovala o kontrole z finančního úřadu. Poukázala na jeho problematické jednání, uvedla několik příkladů, kdy byly ze strany kontrolorů napadeny některé doklady. Jednalo se většinou o různý výklad předpisů. Na závěr konstatovala, že kontrola dopadla dobře a neshledala nedostatky.
 • Appl - Potvrdil, že nejednotná metodika způsobuje značné problémy.
 • Zahrádková - informovala přítomné, že by ráda ukončila ke dni 31. 3. 2010 funkci hospodářky.
 • Rozehnal - navrhl jako novou hospodářku Lenku Soumarovou, se kterou předběžně jednal. Zároveň byla navržena kooptace nového revizora SHaP. Navržena byla paní Zahrádková.
 • Marková - Navrhla odměnu pro paní Zahrádkovou (formou dohody o provedení práce, o dvě dohody po 30 hodinách).
 • Dušek, Zahrádková - Upozornili, že se musí během předávání funkce hospodáře vyřešit některé formality. Jedná se např. o podpisový vzor, zrušení účtu u ČSOB a převedení na jiný bankovní účet. Je také nutné přetáhnout účetnictví z notebooku na jiný počítač. Existuje i manuál pro hospodaření.
 • Dušek - Nechal odhlasovat návrh nového revizora SHaP. Stala se jím paní Zahrádková.

3. Informace z Mezinárodního astronomického komitétu
 • Dušek - Seznámil přítomné s dopisem od paní Jany Tiché, statutárního zástupce v Mezinárodním astronomickém komitétu. Ta v dopisu oznámila, že po uskutečněném hlasování již nebude mít SHaP svého zástupce v této instituci.
 • Ve všeobecné rozpravě bylo vyjádřeno politování nad nastalou situací.

4. Problematika transformace SHaP na AHaP
 • Dušek - Odeslal dopis na jednotlivé členské organizace (hvězdárny, planetária), ve kterém byly obsaženy informace týkající se problematiky transformace SHaP na Asociaci HaP. Provedl rozbor otázek a došlých odpovědí a konstatoval, že zpětná odezva byla nevýrazná a základna neprokázala dostatečnou aktivitu v této záležitosti.
 • Prudký - I přes nevýraznou odezvu si myslí, že transformace by byla dobrá.
 • Leskoviak - Poukázal na problém, který se týká organizací, které nemají samostatnou právní subjektivitu. Mají tedy trochu jinou formu než klasické hvězdárny a planetária. Tou jinou formou může být např. muzeum, kulturní středisko apod., pod které dané astronomické zařízení spadá a tvoří třeba jen astronomické oddělení. Dotaz: mohou být při této formě členy profesního astronomického sdružení?
 • Dušek - Přichází s novým návrhem – netransformovat, pouze změnit stanovy a název. Namítá, že na základě slabší odezvy není zřejmě příliš velká chuť do transformace. Navrhuje proto provést aktualizaci současných stanov a podrobit je rozboru. Zároveň navrhuje změnit název. Nově vzniklý spolek by mohl zasedat ve složení: předseda, místopředseda a statutární zástupci jednotlivých organizací, či jejich pověření zástupci.
 • Hovorka - Poukázal na některé nejasnosti týkající se rozporu mezi právnickými a fyzickými osobami. Sdružení právnických osob by bylo asi z právnického hlediska čistší.
 • Dušek, Hovorka - Vyjadřují, že právnické osoby by byly zřejmě vhodnější, ale je to administrativně mnohem složitější.
 • Marková - Název „asociace“ by nás na rozdíl od „sdružení“ posunul k větší vážnosti. „Asociace“ je na rozdíl od „sdružení“ vžitý pojem.
 • Leskoviak - Vyjadřuje souhlas s předchozím. Vznáší dotaz, jak to bude s hlasováním na sněmu.
 • Dušek, Leskoviak, Marková - Navrhují provést úpravu stanov tak, aby na sněmu bylo hlasování s větší váhou, např. 2/3. Zároveň navrhují i změnu názvu sněmu např. na valnou hromadu. Na normálním zasedání rady by hlasování probíhalo s menší váhou, tedy 1/2.
 • Dušek - Rozešle dopis s návrhy na jednotlivé organizace.
 • Appl - Vyjádřil, že z hlediska zákona i MK ČR nevidí rozdíl mezi „sdružením“ a „asociací“. Apeloval hlavně na to, aby nově vzniklý systém byl průhlednější.

5. Různé
 • Zahrádková - Připomněla, že je nutné stanovit a vybrat členské příspěvky na rok 2010.
 • Appl - Vyzval přítomné, zda jsou připomínky k materiálům: Podklady pro enviromentální vzdělávání a Podklady pro statistické materiály.
 • Prudký - Vznesl dotaz na výzvu týkající se dotace.
 • Dušek - Rozdal přítomným letáky s upoutávkou na Astronomickou expedici 2010.
 • Dušek - Informoval o projektu GLOBE at night.
 • Marková - Informovala a pozvala přítomné na sjezd ČAS, který se bude konat v Ondřejově ve dnech 27. – 28. 3. 2010.

Plánovaný termín příští schůze SHaP: dne 12. května 2010 v 10:30 hod. Místo konání bude v Praze v budově planetária.

Zapisovatel: Honzík