Asociace hvězdáren a planetárií

18. května 2010

Zápis z jednání Rady SHaP 12. května 2010

Datum: 12. května 2010
Místo: Praha (Štefánkova hvězdárna)
Přítomni: Dušek, Gráf, Grün, Honzík, Hovorka, Leskoviak, Marková, Prudký, Rozehnal, Tichá
Hosté: Appl, Soumarová, Tichý

1. Dotace SHaP od Ministerstva kultury 
 • Dušek: Zahájil schůzi a podal zprávu o tom, že přestaly fungovat www stránky SHaP na http://sdruzeni.hvezdarna.cz. Problém se řeší a snad spěje k rychlému, zdárnému cíli. 
 • Dušek: Připomenul, že Ministerstvo kultury přidělilo finanční dotaci SHaP, ale v menším objemu než bylo očekáváno. I tak patří velký dík hlavnímu řešiteli – J. Rozehnalovi. 
 • Rozehnal: Předložil návrh dopisu týkajícího se využití dotace směrovaný na jednotlivé hvězdárny a planetária. Návrh obsahuje kromě dopisu i jednoduchý dotazník a tabulku. Cílem je podpořit menší hvězdárny, pro které SHaP připraví portfolio několika přednášek osobností na zajímavá témata. Hvězdárny si vyberou, "objednají" přednášejícího, který po souhlasu přednášku na místě zrealizuje, SHaP pak přednášejícímu uhradí přednášku, náklady na cestu a propagaci akce.

  Finanční náročnost jedné přednášky: 4 000,- Kč (honorář pro přednášejícího) z dotace ministerstva, 2 000,- Kč (propagace) z fondu SHaP, celkem tedy 6 000,- Kč
 • Prudký: Navrhl, aby „přednášející“ nebyli pouze z Prahy, ale např. i z Brna. 
 • Rozehnal: Oponoval, že to nebude tak jednoduché. Jednotlivé hvězdárny si mohou vybrat libovolného přednášejícího, např. podle tématu přednášky. 
 • Dušek: Navrhl, aby u vzdáleného přednášejícího, objednávající subjekt uhradil nocleh na své náklady. Slíbil, že budou osloveni i brněnští přednášející. 
 • Rozehnal: Přednášejících může být i víc, ale nemusí být vybráni. Na místě byl seznam přednášejících doplněn o některá další jména. V případě, že objednávající organizace uhradí částku na propagaci, musí poslat doklady o zaplacení SHaP. Náklady do výše 2000,- Kč jí budou zpětně proplaceny. 
 • Tichý: Vznesl dotaz týkající se délky anotace. Ta by měla být krátká a výstižná. 
 • Appl: Informoval o tom, že se zvyšuje aktivita finančních úřadů kontrolující jednotlivé projekty a jejich rozpočty. Je proto nutné mít všechno v souladu a hlásit všechny změny: tj. změny rozpočtu, zachování procentuálního rozdělení položek v rozpočtu, včas hlásit změny a nechat je legalizovat. Jinak hrozí nebezpečí penále, nižší dotace nebo ztráty dotace. Projekty financované ze státních prostředků je nutné podávat velmi konkrétní, ne v obecné podobě. 
 • Dušek: Pokud se do projektu dodá ze strany SHaP více financí, než bylo původně plánováno, je to špatně? 
 • Appl: Odpověděl, že to v podstatě je špatně, pokud se něco změní po stránce finanční, materiální apod. Pokud by k tomu došlo, je zapotřebí včas změnu nahlásit a nechat schválit. Dále je nutné napsat u celoročních projektů v pololetí průběžnou pololetní zprávu a to do 30. června příslušného roku. Zároveň doporučuje překontrolovat podmínky vážící se k dotaci. 
 • Rozehnal: Poznamenal, že projekt SHaP je stavěn jako dynamický a nebylo možné jej na podzim minulého roku příliš konkretizovat. Přednášky si jednotlivé subjekty budou teprve vybírat. 
 • Dušek: Vznáší dotaz na projekty týkající se roku 2011. 
 • Appl: Ministerstvo kultury vyhlašujeme řadu výběrových řízení, uzávěrky projektů mají různě posunuté termíny. Termín přijetí projektů na rok 2011 je plánován na nejpozději 30. září 2010, ale může být i o několik dní dříve. 
 • Grün: Je zapotřebí mít připravené náměty na aktivity SHaP na příští rok. Jedním z nich by mohlo být 50. výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru. 
 • Honzík: Dalším výročím by mohlo být 30. výročí startu prvního raketoplánu. 
 • Grün: Podal další návrhy témat z oboru kosmonautiky. 
 • Honzík: Souhlasí s předchozím a navrhuje se zaměřit hlavně do oblasti aplikované kosmonautiky. 
 • Dušek: Podává návrh spojit dohromady sněm (ve zkrácené podobě) a seminář. 
 • Prudký: Podává návrh, aby se rada SHaP sešla počátkem září a rozhodla o podobě projektu event. financovaného ze zdrojů Ministerstva kultury. 
 • Ve všeobecné diskuzi se rada SHaP shodla v názoru, že v případě pozitivní odezvy na současnou nabídku přednášek směřovanou k menším organizacím připraví v roce 2011 podobný cyklus, opět se stejným zaměřením. Zvažovaný „Kosmonautický seminář“ se pak zorganizuje ve vlastní režii na náklady jednotlivých účastníků. Definitivní rozhodnutí ale padne až počátkem září. 
 • Dušek: Samozřejmě, není vyloučena ani realizace jiných projektů předložených členy SHaP. 
 • Gráf: Dotazuje se, zda neudělat pro menší organizace (hvězdárny) jakýsi přehlídkový seznam grantů. Finanční prostředky totiž nabízejí nejrůznější organizace. 
 • Dušek: Je skeptický, neboť to osobně považuje za velké množství práce jenom s malým finančním efektem. Nicméně nikomu v podobné aktivitě bránit nebude. 
 • Marková, Tichá: Existuje také problém s finanční spoluúčastí. U malých částek je navíc otázkou, zda vůbec o takové financování žádat, neboť náklady vynaložené na administraci se často blíží dosaženým příspěvkům. Proto mají smysl jen jednoduché granty s relativně malou pracností, nebo pracné, ale výrazně větší projekty. 
 • Marková: V minulosti se to řešilo tak, že žádost o grant zpracovala sama organizace a SHaP ho pouze podávalo. To v případě, kdy žadatelem muselo být občanské sdružení. 

2. Finanční záležitosti 
 • Dušek: Oznámil, že z úsporných důvodů (menší správní poplatky) byl založen nový bankovní účet. O této skutečnosti byli písemně informováni všichni členové. Účet u Raiffeisen Bank je navíc transparentní. 
 • Dušek, Soumarová: Do 30. června 2010 má být zaplacen členský příspěvek. Zatím ho neuhradily Olomouc, Ostrava, Pardubice, Prešov. 
 • Appl: Slíbil, že na základě písemné žádosti SHaP Ministerstvo kultury zašle příspěvek na realizaci „přednáškového projektu“ již na nový účet. 
 • Dušek: Dušek pošle Ministerstvu kultury dopis s oficiálním oznámením o změně účtu. 
 • Rozehnal: Zjistí, za jakých podmínek může SHaP zrušit starý účet u České spořitelny. Stane se tak nejpozději v průběhu června. 

3. Transformace SHaP 
 • Dušek: Připravil změnu stanov SHaP, které budou rozeslány v písemné podobě s vysvětlujícím komentářem všem členům SHaP. Zásadní změny oproti současné situaci jsou: 
 1. Vyškrtnuty byly ty pasáže, které neměly faktický význam, nikdy se neprojevovaly v chodu SHaP a měly nanejvýš formální charakter. 
 2. Ostatní pasáže modifikovány tak, aby vystihly současnou podobu SHaP a jednoznačne jej posunuly do role „spíše“ poradního sboru statutárních zástupců všech členských organizací (event. pověřených zástupců).
 3. Členy obrozené rady by automaticky byly všichni statutární zástupci právnických osob zabývajících se astronomií, kteří by si jednou za tři roky zvolili předsedu a místopředsedu. 
 4. Náklady na „provoz“ obrozené společnosti by byly redukovány na minimum – členský příspěvek by byl pouze symbolický (k úhradě absolutně nezbytné agendy), náklady na cestu, účast na akcích apod. by hradily vysílající organizace. 
 5. Setkání obrozené rady by byly nadále pojímány i jako tematické semináře či workshopy. 
 6. Přejmenování sdružení na asociaci, stále však zřízenou podle zákona o sdružování občanů.
 • Hovorka: Upozornil na problém přijímání jednotlivých členů. Mohlo by totiž teoreticky dojít k přehlasování. 
 • Marková, Tichá: Problém s přehlasováním by měl být ošetřen. 
 • Tichý: Zdůraznil, že by se mělo především jednat o profesní sdružení, což omezí možnost zneužití. 
 • V následné diskuzi se členové rady přiklonili k variantě, že členy obrozeného sdružení budou pouze právnické osoby zastupované statutárním zástupci. 
 • Marková, Tichý: Měla by se provést konzultace na úrovni ministerstva. Měníme totiž název, částečně i stanovy, ale nerušíme sdružení. Zřejmě nebude stačit oznamovací povinnost. 
 • Hovorka: Vysvětlil podrobnosti rozdílů mezi sdružením a asociací. 
 • Rozehnal: Vznese dotaz na ministerstvo a problém zkonzultuje. 
 • Dušek: Navrhuje na počátek září svolat mimořádný sněm, jehož úkolem by byla avizovaná změna stanov. 
 • Domluveno, že sněm bude svolán do Prahy (do planetária) na 1. září 2010 od 10:00 hod. Ještě před formálním svoláním sněmu bude všechny členy SHaP písemně informovat o zvažovaných změnách a důvodu pro svolání mimořádného sněmu. 
 • Ve všeobecné diskuzi bylo dohodnuto nejen svolání mimořádného sněmu, nýbrž i odborný astronomický program – představení digitálního planetária. 

4. Informace ze sjezdu ČAS 
 • Dušek: Podal krátkou zprávu o své účasti a pozitivních dojmech ze sjezdu ČAS. Navrhuje, aby SHaP s ČASem intenzivněji spolupracovalo. 
 • Gráf: Podal návrh, aby se SHaP stalo kolektivním členem ČASu, což by mohlo být prospěšné např. při spolupráci na astronomické olympiádě. 
 • Marková: Vznáší námět, co by představovalo kolektivní členství. 
 • Marková, Dušek, Honzík: Odpovídají na vznesený námět. Probráno několik možných témat společných pro obě uskupení. Možnost i snížení třecích ploch mezi oběma subjekty. Námět zřejmě by měl být i pro jednání na mimořádném sněmu. 
 • Honzík: Je otázkou, zda spolupráci mezi oběma subjekty řešit kolektivním členstvím, nebo speciální smlouvou o spolupráci nebo partnerstvím. Je nutné toto ještě projednat a znát i názor VV ČAS. Návrh bude projednán na odpoledním jednání mezi zástupci SHaP (Dušek, Gráf, Honzík) a zástupci VV ČAS (Vondrák, Suchan, Honzík). 
 • Dušek, Gráf: Brněnská i ostravská hvězdárna vstupují jako kolektivní členové ČASu. 

5. Různé - autorská práva
 • Marková: Podává návrh týkající se autorských práv. Klíčovou problematikou by se mělo SHaP více zabývat, neboť autorská práva představují pro většinu organizací velký a většinou nedostatečně řešený problém. Není zcela jasná legislativa a postavení organizací astronomického typu. Patříme mezi výdělečné organizace nebo ne? 
 • Rozehnal: Vstupné vybíráme, ale nepatříme mezi výdělečné organizace. 
 • Gráf: Naše organizace nevykazují žádný zisk. 
 • Dušek: Navrhuje, že problematikou autorských práv by se měl zabývat odborník, nejlépe právník. 
 • Gráf: Seznámil přítomné se zkušenostmi ostravské organizace v oblasti autorských práv. 
 • Appl: Pokusí se zformulovat dotaz na Odbor autorského práva. 
 • Marková: Zformuluje písemně dotaz pro dr. Appla, který ho předá Odboru autorského práva. 

6. Různé 
 • Appl: Požádal o zpracování statistických podkladů týkajících se, co se udělalo v oblasti environmentálního vzdělávání. Dušek požádá o spolupráci L. Lenžu. 
 • Dušek: Pozval přítomné do Brna na dočasné ukončení činnosti Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Poslední akce se uskuteční 21. června 2010 od 19:30 hod. 
 • Tichá: Informovala o hlasování v Českém národním komitétu astronomickém. SHaP nyní nemá v této organizaci svého zástupce. Tichá zároveň vysvětlila funkci této organizace. 
 • V následné diskuzi SHaP vyslovila politování nad přetržením pevnějších vazeb mezi ČNKA a SHaP, což jde proti snahám o sjednocování astronomické komunity. 
 • Tichá: Předala Evě Markové certifikát planetky č. 26340 Evamarkova. 
 • Plánovaný termín příští schůze, která se stane mimořádným sněmem SHaP, je dne 1. září 2010 v 10:00 hod. Místo konání bude v Praze v budově planetária. 
Zapisovatel: Honzík, Dušek

11. května 2010

Výpadek www stránek...

Omlouváme se, ale posledních několik týdnů bojujeme s novým blogovacím systémem :-(