Asociace hvězdáren a planetárií

11. září 2010

Zápis z Mimořádného sněmu Sdružení hvězdáren a planetárií 1. září 2010

Místo konání: Přednáškový sál Štefánikovy hvězdárny v Praze

1. Zahájení sněmu
 • J. Dušek zahájil úvodním slovem sněm. Přítomno bylo 18 zástupců hvězdáren a planetárií s akreditací hlasovat (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Prostějov, Rokycany, Uherský Brod, Úpice, Veselí nad Moravou, Vsetín).
 • Hlasování o schválení programu sněmu. Jednohlasně zvolen. 
 • Hlasování o jednacím řádu. Jednohlasně zvoleno.
 • Hlasování o změně jednacího řádu: Jednohlasně zvolen.
 • Hlasování o volebním řádu: Jednohlasně zvoleno.
  • Návrhová komise: Hovorka, Gráf. Jednohlasně zvoleni.
  • Volební komise: Marková, Píšala. Jednohlasně zvoleni.
  • Zapisovatelé: Gabzdyl, Rozehnal. Jednohlasně zvoleni.
  • Ověřovatel zápisu: Prudký. Jednohlasně zvolen.

2. Komentář J. Duška k navrhovaným změnám stanov
 • Otázka revize stanov SHaP se diskutuje již řadu roků. Důvodů je přitom celá řada.
 • Průzkum názorů mezi členy – vlažný, ale i tak velmi důležitý. Jednak i ona odezva měla vypovídací hodnotu, jednak zaslané názory zásadně ovlivnily další vývoj reformace.
 • Smyslem není „přelakovat“ jedno sdružení na druhé, ale reagovat na dlouhodobou realitu a nabídnout ji ve prospěch dalších organizací (členských i dnes nečlenských).
 • Vyškrtnuty byly ty pasáže, které neměly faktický význam, nikdy se neprojevovaly v chodu SHaP a měly nanejvýš formální charakter. 
 • Obhajoba významu existence Sdružení hvězdáren a planetárií. I když mají menší organizace pocit, že SHaP ovládají velké instituce, zpravidla jsou sami pasivní – viz aktuální nezájem o odborné přednášky financované z grantu Ministerstva kultury.
 • Nebylo by lepší zrušit SHaP a založit zcela nové? Ne, bude vhodnější a snadnější změnit současné.
 • Ostatní pasáže byly modifikovány tak, aby vystihly současnou podobu SHaP a jednoznačně jej posunuly do role „spíše“ poradního sboru statutárních zástupců všech členských organizací (event. pověřených zástupců).
 • Ukazuje se, že nezávazné diskuse a výměny názorů na setkáních Rady SHaP jsou nejcennější aktivitou SHaP.
 • Nebudou fyzičtí členové, pouze právnické osoby.
 • Hvězdárny zpravidla delegovali svého statutárního zástupce, který byl neodvolatelný (při výměně ředitele)
 • Sněm se koná jednou za 3 roky, volit bude pouze předsedu a místopředsedu SHaP, revizory SHaP 
 • Členy obrozené rady by automaticky byly všichni statutární zástupci právnických osob zabývajících se astronomií, kteří by si jednou za tři roky zvolili předsedu a místopředsedu.  
 • Co instituce, to jeden hlas. Statutární zástupce nebo jím pověřený zástupce.
 • Naše organizace nemá být konkurencí ČAS, nýbrž ji vhodným způsobem doplňovat. Ostatně SHaP nebylo nikdy žádnou konkurencí, byť to tak mohlo být vnímáno i prezentováno.
 • Dojde k redukci provozních nákladů (k úhradě absolutně nezbytné agendy), všechny jiné náklady na cestu, účast na akcích apod. by hradily vysílající organizace. Dojde ke snížení členských příspěvků – návrh z 2000 na 1000 Kč.
 • V rámci setkání Rady „obrozeného sdružení“ budou pořádány odborné přednášky, workshopy a semináře.
 • Obrozená „asociace“ má
  • být profesní organizací astronomických pracovišť, která je jednoznačným partnerem pro státní správu,
  • posloužit k efektivní výměně informací mezi hvězdárnami, hlavně na bázi osobních, tak důležitých kontaktů a vazeb,
  • každoročně uspořádá odborné semináře na nejrůznější témata, která zvyšují kvalifikaci pracovníků hvězdáren a planetárií,
  • vydávat doporučení (event. se spolupodílet) pro čerpání finančních prostředků v rámci grantové politiky jednotlivých krajů, republikových orgánů i evropských zdrojů,
  • vysílat členy do výběrových řízení,
  • sbírat náměty na činnost i realizaci od svých členů i nečlenů a také je realizovat.

3. Diskuse k navrhovaným stanovám
 • Marková: v 1. čl. v 1. větě je použit termín „právnická osoba“, ovšem dále v textu se již tento termín nevyskytuje. Opravit nebo lépe definovat?
 • Dušek: Text není potřeba opravovat.
 • Gráf: Překlep v 16. článku, 1. věta.
 • Dušek: Opraveno.
 • Tichá:  V článku 14. navrhuje zahájit sněm v případě nepřítomnosti ne o hodinu, ale jen o půl hodiny později.
 • Dušek: Bude opraveno na půl hodiny.
 • Leskovian: Je někde uvedeno, že člen má na jednání sněmu i na radě jeden hlas?
 • Tichá: Je to ošetřeno v článku 12.
 • Gráf: Chybí deklarace otevřenosti Rady i sněmu. Navrhuje vložit do článku 16 „jednání jsou otevřená“. Pro případ účasti problémových osob by předseda měl mít možnost odebrat slovo. 
 • Hovorka: Navrhuje předsedovi povinnost uskutečnit setkání rady alespoň jednou ročně.
 • Dušek: Úvaha nad změnou názvu „sdružení“ na „asociaci“. Z praktických důvodů spíše neměnit? 
 • Hovorka: Název „asociace“ má větší smysl při komunikaci s jinými subjekty.
 • Marková: Rovněž se souhlasí se změnou názvu na „asociaci“.
 • Shoda na změně na „Asociaci hvězdáren a planetárií“, avšak stále zřízeného dle zákona o sdružování občanů.
 • Hlasování o nových stanovách. Jednohlasně zvoleno. 
 • Stanovy jsou součástí tohoto zápisu z jednání ze Sněmu SHaP.

4. Podmíněné volby dle nových stanov
 • Volby budou uznány platnými, pokud budou přijaty schválené změny stanov Ministerstvem vnitra.
 • Kandidátní listina
  • Předseda: Dušek
  • Místopředseda: Gráf, Rozehnal
  • Revizor: Eva Marková, Lenka Soumarová
 • v 11:45 zahájen volební akt

  5. Odborný program
  • Pavel Gabzdyl, Jiří Dušek: 20. Konference IPS v Alexandrii
  • Jakub Rozehnal: Výstavy Štefánikovy hvězdárny
  • Stanislav Poddaný: Co napozoroval MARK II.?

  6. Výsledky voleb vyhlášeny ve 13:00
  • Bylo odevzdáno 13 volebních lístků
  • Předseda: Jiří Dušek (12 hlasů ze 13)
  • Místopředseda: Gráf (7 hlasů ze 13), Rozehnal (5 hlasů ze 13) – místopředsedou zvolen Tomáš Gráf
  • Revizoři: Eva Marková (11 hlasů ze 13), Lenka Soumarová (11 hlasů ze 13)

  7. Usnesení sněmu
  • Dušek: Navrhuje snížit členské příspěvky z 2000 na 1000 Kč. Jednohlasně přijato.
  • Dušek: Rozvoj spolupráce s ČAS. Spolupráci podpořit formou deklarace. Jednohlasně přijato.
  • Gráf: Návrh o rozvíjení spolupráce s institucemi ze Slovenska a z Polska.
  • Hlasování o usnesení sněmu: Jednohlasně přijato.
  • Dušek: Závěrečné slovo, ukončení sněmu.

  Zapsal: Pavel Gabzdyl a Jakub Rozehnal
  Kontroloval: Jiří Prudký
  Stanovy 
  Asociace hvězdáren a planetárií


  Základní ustanovení
  Článek 1
  Asociace hvězdáren a planetárií (dále jen „asociace“) je dobrovolným nepolitickým profesním sdružením hvězdáren, planetárií a dalších právnických i fyzických osob.
  Asociace je založena dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
  Asociace je právnickou osobou zastoupenou funkcionáři asociace podle článku 20.

   Článek 2
   Sídlem asociace je Praha.

   Článek 3
   Cílem činnosti asociace je podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných věd plněním úkolů uvedených v článku 5. Asociace řeší závažné problémy, jež přesahují možnosti řešení jednotlivých členů. Vyjadřuje se ke všem důležitým otázkám činnosti hvězdáren a planetárií. Asociace je partnerem státních, hospodářských i jiných orgánů.

   Článek 4
   Asociace spolupracuje s jinými sdruženími, organizacemi a jednotlivci, jež mají obdobné cíle své činnosti.

   Článek 5
   Asociace plní cíle své činnosti zejména tím, že:
   • postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů hvězdáren a planetárií;
   • podílí na přípravě předpisů a norem pro činnost hvězdáren a planetárií;
   • pomáhá svým členům plnit jejich úkoly formou poradenské, expertní a koordinační činnosti;
   • zajišťuje vzájemnou informovanost;
   • ovlivňuje odborný růst pracovníků hvězdáren a planetárií;
   • na základě pověření svým členem zastupuje jej ve sporech, týkajících se astronomické činnosti;
   • na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení vypisovaných zřizovateli hvězdáren a planetárií.

   Členství – vznik a zánik
   Článek 6
   Členy asociace mohou být hvězdárny, planetária nebo jiné právnické osoby, jejichž činnosti souvisí s cíli asociace uvedenými v článcích 3 a 5. Výkon práv a povinností řádného člena se realizuje prostřednictvím statutárního zástupce nebo jím písemně zplnomocněného zástupce.

   Článek 7
   Člena přijímá rada asociace na základě písemné přihlášky. Členství v asociaci vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok. Na členství není právní nárok.

   Článek 8
   Členství v asociaci zaniká: 

   • písemným prohlášením člena, že z asociace vystupuje;
   • nezaplatí-li člen do 30. 6. daného roku roční členský příspěvek;
   • vyloučením člena.
   Člen může být z asociace vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil stanovy asociace. O vyloučení člena rozhoduje rada asociace. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí ke sněmu asociace. Odvolání nemá odkladný účinek zrušení členství.
   Při zániku členství podle je asociace povinna provést likvidaci vzájemných závazků a pohledávek. Členský příspěvek se při zániku členství nevrací.

   Práva členů
   Článek 9
   Členům asociace přísluší práva:
   • účastnit se jednání a rozhodování na sněmu, včetně volby předsedy a místopředsedy asociace;  každý člen asociace má na sněmu i radě asociace právě jeden hlas;
   • být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány asociace; 
   • obracet se na orgány asociace s návrhy, jež se týkají činnosti hvězdáren a planetárií; tyto orgány jsou povinny návrhy projednat; 
   • být informován o činnosti asociace a účastnit se akcí, jež asociace bude organizovat; 
   • žádat asociaci o pomoc při řešení svého sporu, týkajícího se astronomické činnosti; 
   • žádat asociaci o pomoc a konzultace v grantových a jiných projektech;
   • kdykoliv z asociace vystoupit.

   Povinnosti členů
   Článek 10
   Členové asociace jsou povinni:
   • zachovávat ustanovení stanov a podílet se na plnění úkolů asociace; 
   • platit každoročně do 30. 6. stanovený členský příspěvek.

    Orgány asociace
    Článek 11
    Orgány asociace, které zajišťují a řídí činnost asociace, jsou:
    • sněm asociace;
    • rada asociace.
     Kontrolním orgánem asociace pro činnost hospodářskou jsou revizoři.

      Sněm
      Článek 12
      Sněm je nejvyšším orgánem asociace.
      Delegáty sněmu jsou všichni řádní členové asociace, zastoupení jedním statutárním zástupcem nebo jedním jím písemně zplnomocněným zástupcem.
      Sněmu přísluší:
      • usnášet se na stanovách a jejich změnách;
      • schvalovat zprávu rady o činnosti asociace a hospodaření za období od posledního sněmu a určovat hlavní směry činnosti asociace pro období do příštího sněmu;
      • usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, určovat výši základního členského příspěvku;
      • schvalovat jednací a volební řád sněmu;
      • volit předsedu a místopředsedu asociace z řad delegátů sněmu;
      • volit revizory asociace z navržených zaměstnaců členů asociace;
      • projednávat návrhy podané členy;
      • projednávat odvolání členů při vyloučení;
      • usnášet se na dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením.

       Článek 13
       Sněm se koná nejpozději jednou za tři roky. Svolává jej písemně rada asociace nejpozději 60 dní před termínem konání sněmu, spolu s uvedením programu sněmu.
       Rada musí svolat mimořádný sněm, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů asociace, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Rada oznámí písemně všem členům termín konání mimořádného sněmu nejméně 30 dní před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného sněmu.

        Článek 14
        Sněm je způsobilý jednat a usnášet se, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny delegátů sněmu. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, začne sněm o 30 minut později a je způsobilý jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu delegátů.
        Sněm zahajuje předseda asociace, popřípadě jiný pověřený člen rady, který sněmu předloží k projednání a schválení program a jednací řád sněmu. Jednací řád nesmí být v rozporu se stanovami.
        K usnesení o změně stanov, o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných delegátů.
        Ke všem ostatním usnesením sněmu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
        Sněm volí předsedu a místopředsedu asociace, revizory a jejich náhradníky tajným hlasováním.
        Způsob volby upravuje volební řád sněmu. Volba platí pro jedno funkční období do příštího sněmu.
        Předseda asociace může zastávat tuto funkci nejvýše dvě po sobě následující období.

         Rada asociace
         Článek 15
         Rada řídí činnost asociace v období mezi sněmy.
         Členy rady jsou předseda a místopředseda asociace a všichni řádní členové asociace zastoupení svými statutární zástupci nebo jimi zplnomocněnými zástupci.
         Předseda a místopředseda asociace jsou zároveň předsedou a místopředsedou rady.
         Nemůže-li předseda asociace vykonávat svou funkci, zastává automaticky tuto funkci místopředseda asociace. Nemůže-li tuto funkci zastávat ani místopředseda asociace, je nezbytné podle článku 13 svolat mimořádný sněm asociace.
         Radě přísluší:
         • zabezpečit plnění usnesení sněmu;
         • přijímat a měnit organizační a jednací řád rady;
         • připravovat zprávu o činnosti a hospodaření (včetně účetní uzávěrky) za období od minulého sněmu a předkládat je sněmu k projednání;
         • zabezpečovat přípravu sněmu;
         • rozhodovat o přijetí, příp. vyloučení člena asociace;
         • projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu asociace;
         • zřizovat dočasné pracovní komise a jmenovat jejich členy;
         • jmenovat zástupce asociace do rad a poradních orgánů jiných organizací a institucí.

          Článek 16
          Schůze rady se koná podle potřeby, zpravidla však třikrát ročně (nejméně však jednou ročně). Svolává ji předseda asociace nejpozději 14 dní před termínem konání rady, spolu s uvedením programu rady.
          Předseda asociace svolá mimořádnou schůzi rady do 14 dnů, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů asociace.
          Jednání rady asociace jsou veřejná.
          Jednání rady asociace řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
          Rada asociace je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina členů rady. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, začne rada asociace o 30 minut později revizora je způsobilá jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
          K přijetí usnesení rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů rady.

           Článek 17
           Dočasné pracovní komise, které zřizuje rada asociace podle článku 15, jsou ustavovány pro plnění konkrétních úkolů, kterými je pověří rada. Komise jednají podle pokynů rady a předkládají jí výsledky své činnosti.
           Členy komisí mohou být i nečlenové asociace (experti).

            Revizoři
            Článek 18
            Dohled nad hospodařením vykonávají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i činnost asociace. Revizoři podávají zprávu o hospodaření sněmu asociace. Rada bez přihlédnutí k jejich návrhům se nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě případné ztráty.

            Zásady hospodaření
            Článek 19
            K hospodářskému zajištění činnosti asociace slouží:
            • členské příspěvky;
            • převzatý majetek;
            • prostředky poskytované státními orgány a organizacemi;
            • příjmy vyplývající z vlastní činnosti asociace;
            • dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.
             Při hospodaření se asociace řídí obecně platnými zákonnými předpisy.

              Zastupování asociace
              Článek 20
              Asociace zastupuje a jejím jménem jedná předseda asociace.
              Rada asociace může zmocnit též jiné členy rady, aby v rozsahu, který určí, zastupovali asociace a jednali jejím jménem.

               Zánik asociace
               Článek 21
               Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, souhlasí-li s tím alespoň dvě třetiny delegátů řádného či mimořádného sněmu (viz článek 15). Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně finančním příspěvkům členů za posledních 5 let.

               Závěrečné ustanovení
               Článek 22
               Stanovy přijaté na sněmu sdružení dne 16. ledna 1991 se tímto zněním ruší. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra České republiky.