Asociace hvězdáren a planetárií

8. listopadu 2010

Setkání rady Asociace hvězdáren a planetárií

Rada asociace se uskuteční 8. prosince 2010 od 10.00 hodin v prostorách planetária Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Královská obora 233, 170 00 Praha. Členy rady AHaP jsou nyní všichni řadoví členové asociace, v případě právnických osob zastoupení statutárními zástupci nebo jimi zplnomocněnými zástupci. Na programu jednání bude další směřování AHaP, projekty v roce 2010 a 2011, ukázka pořadu v planetáriu s projekcí Skyskan Definiti, představení technického zázemí téhož zařízení a různé. Předpokládaný konec do 14.00 hodin.

Stanovy Asociace hvězdáren a planetárií

Základní ustanovení
Článek 1
Asociace hvězdáren a planetárií (dále jen „asociace“) je dobrovolným nepolitickým profesním sdružením hvězdáren, planetárií a dalších právnických i fyzických osob.
Asociace je založena dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Asociace je právnickou osobou zastoupenou funkcionáři asociace podle článku 20.

Článek 2
Sídlem asociace je Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno.

Článek 3
Cílem činnosti asociace je podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných věd plněním úkolů uvedených v článku 5. Asociace řeší závažné problémy, jež přesahují možnosti řešení jednotlivých členů. Vyjadřuje se ke všem důležitým otázkám činnosti hvězdáren a planetárií. Asociace je partnerem státních, hospodářských i jiných orgánů.

Článek 4
Asociace spolupracuje s jinými sdruženími, organizacemi a jednotlivci, jež mají obdobné cíle své činnosti.

Článek 5
Asociace plní cíle své činnosti zejména tím, že:
 • postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů hvězdáren a planetárií;
 • podílí na přípravě předpisů a norem pro činnost hvězdáren a planetárií;
 • pomáhá svým členům plnit jejich úkoly formou poradenské, expertní a koordinační činnosti;
 • zajišťuje vzájemnou informovanost;
 • ovlivňuje odborný růst pracovníků hvězdáren a planetárií;
 • na základě pověření svým členem zastupuje jej ve sporech, týkajících se astronomické činnosti;
 • na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení vypisovaných zřizovateli hvězdáren a planetárií.

Členství – vznik a zánik
Článek 6
Členy asociace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž činnosti souvisí s cíli asociace uvedenými v článcích 3 a 5. Výkon práv a povinností právnické osoby se realizuje prostřednictvím statutárního zástupce nebo jím písemně zplnomocněného zástupce.

Článek 7
Člena přijímá rada asociace na základě písemné přihlášky. Členství v asociaci vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok. Na členství není právní nárok.

Článek 8
Členství v asociaci zaniká:
a) písemným prohlášením člena, že z asociace vystupuje;
b) nezaplatí-li člen do 30. 6. daného roku roční členský příspěvek;
c) vyloučením člena.
Člen může být z asociace vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil stanovy asociace. O vyloučení člena rozhoduje rada asociace. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí ke sněmu asociace. Odvolání nemá odkladný účinek zrušení členství.
Při zániku členství podle je asociace povinna provést likvidaci vzájemných závazků a pohledávek. Členský příspěvek se při zániku členství nevrací.

Práva členů
Článek 9
Členům asociace přísluší práva:
 • účastnit se jednání a rozhodování na sněmu, včetně volby předsedy a místopředsedy asociace;  každý člen asociace má na sněmu i radě asociace právě jeden hlas;
 • být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány asociace;
 • obracet se na orgány asociace s návrhy, jež se týkají činnosti hvězdáren a planetárií; tyto orgány jsou povinny návrhy projednat;
 • být informován o činnosti asociace a účastnit se akcí, jež asociace bude organizovat;
 • žádat asociaci o pomoc při řešení svého sporu, týkajícího se astronomické činnosti;
 • žádat asociaci o pomoc a konzultace v grantových a jiných projektech;
 • kdykoliv z asociace vystoupit.

Povinnosti členů
Článek 10
Členové asociace jsou povinni:
 • zachovávat ustanovení stanov a podílet se na plnění úkolů asociace;
 • platit každoročně do 30. 6. stanovený členský příspěvek.

Orgány asociace
Článek 11
Orgány asociace, které zajišťují a řídí činnost asociace, jsou:
a) sněm asociace;
b) rada asociace.
Kontrolním orgánem asociace pro činnost hospodářskou jsou revizoři.

Sněm
Článek 12
Sněm je nejvyšším orgánem asociace. Delegáty sněmu jsou všichni řádní členové asociace.
Sněmu přísluší:
a) usnášet se na stanovách a jejich změnách;
b) schvalovat zprávu rady o činnosti asociace a hospodaření za období od posledního sněmu a určovat hlavní směry činnosti asociace pro období do příštího sněmu;
c) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, určovat výši základního členského příspěvku;
d) schvalovat jednací a volební řád sněmu;
e) volit předsedu a místopředsedu asociace z řad delegátů sněmu;
f) volit revizory asociace;
g) projednávat návrhy podané členy;
h) projednávat odvolání členů při vyloučení;
i) usnášet se na dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením.

Článek 13
Sněm se koná nejpozději jednou za tři roky. Svolává jej písemně rada asociace nejpozději 60 dní před termínem konání sněmu, spolu s uvedením programu sněmu.
Rada musí svolat mimořádný sněm, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů asociace, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Rada oznámí písemně všem členům termín konání mimořádného sněmu nejméně 30 dní před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného sněmu.

Článek 14
Sněm je způsobilý jednat a usnášet se, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny delegátů sněmu. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, začne sněm o 30 minut později a je způsobilý jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu delegátů.
Sněm zahajuje předseda asociace, popřípadě jiný pověřený člen rady, který sněmu předloží k projednání a schválení program a jednací řád sněmu. Jednací řád nesmí být v rozporu se stanovami.
K usnesení o změně stanov, o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných delegátů.
Ke všem ostatním usnesením sněmu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
Sněm volí předsedu a místopředsedu asociace, revizory a jejich náhradníky tajným hlasováním.
Způsob volby upravuje volební řád sněmu. Volba platí pro jedno funkční období do příštího sněmu.
Předseda asociace může zastávat tuto funkci nejvýše dvě po sobě následující období.

Rada asociace
Článek 15
Rada řídí činnost asociace v období mezi sněmy.
Členy rady jsou předseda a místopředseda asociace a všichni řádní členové asociace, v případě právnických osob zastoupení statutární zástupci nebo jimi zplnomocněnými zástupci.
Předseda a místopředseda asociace jsou zároveň předsedou a místopředsedou rady.
Nemůže-li předseda asociace vykonávat svou funkci, zastává automaticky tuto funkci místopředseda asociace. Nemůže-li tuto funkci zastávat ani místopředseda asociace, je nezbytné podle článku 13 svolat mimořádný sněm asociace.
Radě přísluší:
a) zabezpečit plnění usnesení sněmu;
b) přijímat a měnit organizační a jednací řád rady;
c) připravovat zprávu o činnosti a hospodaření (včetně účetní uzávěrky) za období od minulého sněmu a předkládat je sněmu k projednání;
d) zabezpečovat přípravu sněmu;
e) rozhodovat o přijetí, příp. vyloučení člena asociace;
f) projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu asociace;
g) zřizovat dočasné pracovní komise a jmenovat jejich členy;
h) jmenovat zástupce asociace do rad a poradních orgánů jiných organizací a institucí.

Článek 16
Schůze rady se koná podle potřeby, zpravidla však třikrát ročně (nejméně však jednou ročně). Svolává ji předseda asociace nejpozději 14 dní před termínem konání rady, spolu s uvedením programu rady.
Předseda asociace svolá mimořádnou schůzi rady do 14 dnů, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů asociace.
Jednání rady asociace jsou veřejná.
Jednání rady asociace řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
Rada asociace je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina členů rady. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, začne rada asociace o 30 minut později revizora je způsobilá jednat a usnášet se za jakéhokoliv počtu přítomných členů. K přijetí usnesení rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů rady.

Článek 17
Dočasné pracovní komise, které zřizuje rada asociace podle článku 15, jsou ustavovány pro plnění konkrétních úkolů, kterými je pověří rada. Komise jednají podle pokynů rady a předkládají jí výsledky své činnosti. Členy komisí mohou být i nečlenové asociace (experti).

Revizoři
Článek 18
Dohled nad hospodařením vykonávají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i činnost asociace. Revizoři podávají zprávu o hospodaření sněmu asociace. Rada bez přihlédnutí k jejich návrhům se nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě případné ztráty.

Zásady hospodaření
Článek 19
K hospodářskému zajištění činnosti asociace slouží:
a) členské příspěvky;
b) převzatý majetek;
c) prostředky poskytované státními orgány a organizacemi;
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti asociace;
e) dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.
Při hospodaření se asociace řídí obecně platnými zákonnými předpisy.

Zastupování asociace
Článek 20
Asociace zastupuje a jejím jménem jedná předseda asociace.
Rada asociace může zmocnit též jiné členy rady, aby v rozsahu, který určí, zastupovali asociace a jednali jejím jménem.

Zánik asociace
Článek 21
Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, souhlasí-li s tím alespoň dvě třetiny delegátů řádného či mimořádného sněmu (viz článek 15). Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně finančním příspěvkům členů za posledních 5 let.

Závěrečné ustanovení
Článek 22
Tyto stanovy „Asociace sdružení hvězdáren a planetárií“ nabývají platnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra České republiky. Stanovy přijaté na sněmu sdružení „Sdružení hvězdáren a planetárií“ dne 16. ledna 1991 se tímto zněním ruší.