Asociace hvězdáren a planetárií

28. června 2012

Výběrové řízení na ředitele Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích


Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE
na dobu určitou v trvání 3 let, s možností prodloužení na dobu neurčitou

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace,
Koperníkova 3062, 415 01 Teplice

Požadavky:
 • VŠ vzdělání;
 • praxe ve vedoucí funkci a v řízení kolektivu;
 • znalost legislativy související s vedením příspěvkové organizace;
 • občanská bezúhonnost;
 • dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti;
 • časová flexibilita.

Výhodou:
§  zkušenosti v řízení příspěvkové organizace;
§  znalost německého nebo anglického jazyka;
§  orientace v oblastech dotační politiky;
§  řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
§  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 2 stran A4;
 • motivační dopis;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání;
 • kopie odborných osvědčení.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a  nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída 12.
  
Termín nástupu: 1. 1. 2013

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  SHaP – NEOTVÍRAT“
doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 31. 7. 2012 na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem


Kontaktní osoba: Mgr. Adam Šrejber
tel.č.: +420 475 657 286, 737 203 656


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.