Asociace hvězdáren a planetárií

22. března 2007

Zápis z 8. sněmu Sdružení hvězdáren a planetárií

konaného ve středu 7.února 2007 na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně

1. Zahájení a schválení programu 8. sněmu

Jednání sněmu SHaP zahájil v přednáškovém sále Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně kol. Grün. Radou SHaP byl pověřen řízením sněmu kol. Prudký. Grün v úvodu přivítal všechny přítomné účastníky sněmu a seznámil je s programem sněmu. Dále sdělil, že PhDr. Václav Appl z Ministerstva kultury ČR, se omlouvá z důvodu léčení. Konstatoval, že na začátku sněmu je ze 29 delegátů SHaP přítomno 20 delegátů s hlasem rozhodujícím a 1 host. Následovalo schválení programu 8. sněmu SHaP - hlasování 19 bylo pro, 1 se zdržel. Program jednání 8. sněmu SHaP byl většinou delegátů schválen.

2. Jednací řád sněmu

K jednacímu řádu sněmu nebyly vzneseny ze strany delegátů sněmu žádné připomínky. Prudký nechal hlasovat o jednacím řádu - hlasování (19 delegátů bylo pro 1 se zdržel).

3. Volba pracovních komisí

 • zapisovatel - navržena Tichá (pro hlasovalo 18, zdrželi se 2)
 • ověřovatel zápisu - navržen Prudký (pro hlasovalo 20)
 • komise návrhová - navrženi Pokorný, Gráf, Hovorka (pro 19, zdržel se 1)
 • komise mandátová - navrženi Dušek, Tichý (pro 20)
 • komise volební - navrženi Marková, Soumarová, Honzík (pro hlasovalo 18, zdrželi se 2)
 • pracovní předsednictvo sněmu - navržen Prudký (pro hlasovalo 19 delegátů, zdržel se 1)


4. Schválení volebního řádu

Kol. Prudký navrhl jednat a poté hlasovat o schválení volebního řádu. Proběhlo bez připomínek, pro hlasovali všichni delegáti (20).

5. Zpráva o činnosti SHaP od minulého sněmu - zprávu přednesl předseda Grün

 • Sněm vzal tuto zprávu, přednesenou předsedou Grünem, na vědomí


6. Zprávu o hospodaření SHaP - přednesla Marková (rtf - pdf)

 • Ke zprávě o hospodaření SHaP za období 2005 - 2006 nebyly ze strany delegátů vzneseny žádné připomínky a sněm ji vzal na vědomí


7. Zprávu revizorů za období 2005 - 2006 - přednesl Haas (rtf - pdf)

 • Rovněž k této zprávě o revizi hospodaření za uvedené období nebyly ze strany delegátů připomínky.

Vyhlášena krátká přestávka s občerstvením.


8. Diskuse k předneseným zprávám

 • Pokorný uvádí že hvězdárny – členové SHaP jsou velmi různorodé a navrhuje aby úkolem rady i celého SHaP bylo vytvářet materiály, které budou ukazovat co je a co není obvyklé a normální, zejména pokud jde o počet zaměstnanců, jejich kvalifikaci, náklady apod. ve vztahu k určitému počtu návštěvníků, čili aby vznikly určité „obrysy norem“ pro další činnost hvězdáren a planetárií, aby bylo možné určité srovnávání pro nás i pro naše zřizovatele

 • Prudký hovoří o zkušenostech s jejich zřizovatelem – krajem

 • Gráf by stál o vytváření tezí a strategií reklamní a marketingové činnosti vzhledem ke specifikům hvězdáren a planetárií

 • Rozehnal říká, že chceme-li pomáhat a radit menším hvězdárnám, musí o to mít druhá strana opravdový zájem, nezavrhuje ani materiální pomoc a uvádí jejich (Petřín) dobré zkušenosti například v podobě zapůjčení výstav do Veselí n. M., Zlína, gymnázia Prostějov atd., navrhuje též, že SHaP by mohlo snáze oslovovat a vysílat na menší instituce renomované přednášející

 • Pokorný upřesňuje termín semináře v Brně na téma „jak prezentovat a demonstrovat Slunce a poznatky o něm veřejnosti“ na 24. – 26.9.2007

 • Prudký zmiňuje další semináře na příbuzná témata : sluneční seminář v říjnu 207

 • Honzík navrhuje internetový kalendář akcí, aby se do budoucna nepřekrývaly podobně zaměřené akce

 • Marková upřesňuje, že zmíněný další sluneční seminář je akcí výboru IHY, nikoliv akcí ČAS

 • Pokorný oponuje, že vždy všichni chtějí vytvořit „termínář“ ale poté koordinace stejně nefunguje,

 • v diskuzi ke kalendáři akcí pokračují Rozehnal, Tichý a Dušek

 • Hovorka by vítal výměny mezi hvězdárnami, i převozné výstavy, neboť potřebujeme stále inovovat, dále hovoří o tom, že jednotlivé krajské hvězdárny jsou velmi odlišné a varuje před normotvornou činností

 • Pokorný obhajuje své teze a říká, že bez srovnání ztratíme měřítka

 • Tichá říká, že pokud chceme provádět jakousi normotvornou činnost, musíme nejprve z něčeho vycházet, tj. mít vstupní data a to taková, která budou metodicky shodná (např. u návštěvnosti, ekonomické soběstačnosti apod.)

 • Hovorka hovoří o statistickém výkazu MK ČR, k předchozí diskuzi dodává, že se musíme lišit tak jak se liší naše kraje a vyzývá k citlivému postupu

 • Prudký hovoří o pilotním testování Rámcových vzdělávacích programů ve školství, jejichž zavedení bude mít vliv i na naše programy pro školy, jde o to, že jaké benevolence budou platit pro zařazení určitého tématu do určitého ročníku a zda budou žáci dostatečně mentálně schopni chápat určité učivo

 • Gráf : bude to vyžadovat nové multioborově zpracované pořady

 • Pokorný : lze snadno řešit posun plus/mínus jeden rok

 • Rajchl se táže a Prudký uvádí internetovou adresu http://www.rvp.cz/ pro tyto školské rámcové programy

 • Hovorka a Grün debatují o hospodaření, o pravidlech vyúčtování grantů včetně spoluúčasti a případném vlastním balíčku prostředků z příspěvků členů na akce menšího rozsahu

 • Prudký uzavřel diskusi.

Vyhlášena polední přestávka s občerstvením.


9. Vystoupení hostů

 • Jako host vystoupila Eva Marková v roli předsedkyně ČAS. Ve svém vystoupení připomněla letošní 90.výročí České astronomické společnosti, ocenila dosavadní velmi dobrou spolupráci mezi ČAS a Sdružením hvězdáren a planetárií a vyslovila naději, že budeme nadále úzce spolupracovat a to i v oblasti dosud sporných bodů, zejména Astronomické olympiády. Vyzvala též SHaP ke spolupráci v oblasti zachování a zlepšení tmavé noční oblohy.


10. Vystoupení kandidátů na předsedu a členy rady

 • Grün uvedl, že kandiduje na předsedu SHaP ve druhém funkčním období, zdůraznil že bude rád pokračovat v práci bude-li zvolen, včetně vyřešení dosud rozpracovaných otázek, tj. jednak Astronomické olympiády a jednak kontaktů, spolupráce a reprezentace menších institucí. Rád by též vytvořil kvalitní informační materiál o našich hvězdárnách a planetáriích.

 • Hovorka uvedl, že již před několika obdobími v radě SHaP pracoval a nyní bude-li zvolen členem rady, rád by se věnoval zejména otázkám souvisejícím s budoucí transformací příspěvkových organizací na jinou formu (o.p.s., s.r.o.) včetně více zdrojového financování.

 • Rozehnal uvedl, že kandiduje do rady SHaP poprvé a rád by se, bude-li zvolen, zabýval pomocí malým hvězdárnám, budou-li mít zájem a to jak metodicky, tak například zapůjčováním putovních výstav i dalšími možnostmi.

11. Zpráva mandátové komise

 • Zprávu přednesl Dušek. Ve zprávě konstatoval, že SHaP má nyní 16 členů kolektivních (hvězdáren a planetárií) a 3 členy individuální, což představuje celkem 29 mandátů SHaP. Přítomno na sněmu je 20 delegátů s hlasem rozhodujícím (mandátů), sněm je tedy usnášení schopný.

Návrhy na jednotlivé funkce

 • na funkci předsedy SHaP byl navržen Grün
 • členové rady SHaP: Dušek, Gráf, Hovorka, Marková, Pokorný, Prudký, Rozehnal, Tichá
 • revizoři: Haas a Soumarová

12. Volby

 • Volební komise zahájila svoji činnost a její předsedkyně Marková informovala účastníky sněmu o způsobu voleb. Pokorný navrhl, aby počet členů rady SHaP byl 8 členů + předseda, zatímco v minulém funkčním období byl předseda a 7 členů rady (bez náhradníků). Marková nechala hlasovat o obou návrzích. Pro 9 členů rady včetně předsedy bylo pro 16, proti 4. Pro 8 členů rady včetně předsedy bylo pro 4, proti 15 a 1 se zdržel.

 • Delegáti tedy volili předsedu, 8 členů rady, 0 náhradníků a 2 revizory. Následně členové volební komise rozdali delegátům sněmu hlasovací lístky.

 • Vyhlášena krátká přestávka - v průběhu této přestávky proběhly volby.

13. Zpráva volební komise (rtf - pdf)

Zprávu volební komise přednesla její předsedkyně Marková

 • celkem rozdáno 20 hlasovacích lístků

  • celkem odevzdáno 20 z toho: 18 platných hlasovacích lístků, 2 neplatné hlasovací lístky
 • Výsledky voleb:

 • předseda Grün (celkem 18 hlasů)
 • členové rady Dušek (celkem 18 hlasů - místopředseda)
 • Gráf (celkem 16 hlasů)
 • Hovorka (celkem 14 hlasů)
 • Marková (celkem 15 hlasů)
 • Pokorný (celkem 16 hlasů)
 • Prudký (celkem 15 hlasů)
 • Rozehnal (celkem 14 hlasů)
 • Tichá (celkem 15 hlasů)
 • revizoři Haas (celkem 16 hlasů)
 • Soumarová (celkem 16 hlasů)

14. Různé

 • do různého se z delegátů nikdo nepřihlásil.

15. Usnesení 8. sněmu SHaP

Návrh na usnesení připravený návrhovou komisí ve složení Pokorný, Gráf a Hovorka přednesl Pokorný:

 1. Sněm schvaluje zprávu o činnosti Sdružení hvězdáren a planetárií (dále jen "Sdružení") od minulého sněmu, přednesenou předsedou M. Grünem. Sněm dále schvaluje zprávu o hospodaření, přednesenou hospodářkou Sdružení E. Markovou a bere na vědomí revizní zprávu, přednesenou revizorem J. Haasem. Sněm uděluje odstupující radě Sdružení absolutorium - hlasování 20 pro.

 2. Sněm schvaluje výši ročních členských příspěvků pro členy Sdružení (za jednoho delegáta)

 • 2000,- Kč/za delegáta/rok pro právnické osoby, jež jsou členy Sdružení;
 • 500,- Kč/za osobu/rok/ pro individuální členy Sdružení

  Hlasování: 20 pro.
 1. Sněm ukládá nově zvolené radě Sdružení pokračovat v dosavadním pořádání seminářů pro pracovníky i spolupracovníky hvězdáren a planetárií a ve vydávání metodických a informačních publikací pro své členy.

 2. Sněm doporučuje, aby rada Sdružení:

 • zmapovala demografické, pracovně-výkonnostní a vzdělanostní parametry hvězdáren a planetárií, které jsou členy Sdružení

 • zorganizovala diskuzi k otázkám školských Rámcových vzdělávacích projektů v těch částech, které se týkají hvězdáren a planetárií

 • podporovala spolupráci členů Sdružení s ostatními, především menšími hvězdárnami


Hlasování : pro 20, proti 0, zdržel se 0.

16. Závěr

Kol. Dušek jako nově zvolený místopředseda na závěr 8. sněmu poděkoval všem delegátům za účast a aktivní přístup k diskuzi v průběhu jednání sněmu, Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně za vlídné a laskavé přijetí a jednání 8. sněmu ukončil.

Poté delegáti sněmu shlédli nový pořad pražské Štefánikovy hvězdárny.

Zápis provedla dne 7. února 2007 Tichá. Zápis ověřil J.Prudký

Komentáře: 0:

Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]<< Domovská stránka